Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

Rząd podniósł płacę minimalną do 2100 złs

2017-09-14

Na wtor­ko­wym posie­dze­niu rząd zade­cy­do­wał o pod­nie­sie­niu płacy mini­mal­nej w 2018 r. do poziomu 2100 zł na umo­wie o pracę i 13,70 zł brutto za godzinę na umo­wie zle­ce­nie. To mniej, niż postu­luje Solidarność. W oce­nie związ­ko­wych eks­per­tów mini­malne wyna­gro­dze­nie za pracę powinno wzro­snąć, co naj­mniej do 2160 zł. Czytaj całość ›

Nowy układ zbiorowy w spółce MSE

Związki zawo­dowe dzia­ła­jące w Mining Services and Engineering (MSE) w Czechowicach Dziedzicach, sio­strza­nej spółce PG Silesia wyne­go­cjo­wały z pra­co­dawcą nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Dokument pod­pi­sany 29 sierp­nia zacznie obo­wią­zy­wać od 1 stycz­nia przy­szłego roku. Czytaj całość ›

Obrońmy wiek emerytalny. Zapraszamy na pikietę – 16 września „w samo południe”

Wiek eme­ry­talny to nasze prawo i decy­zja. Nie zga­dzamy się na inge­ren­cję unij­nych urzęd­ni­ków w decy­zje pol­skich oby­wa­teli. Dlatego 16 wrze­śnia odbę­dzie się przed war­szaw­ską sie­dzibą Komisji Europejskiej pikieta pro­te­sta­cyjna, prze­ciwko dzia­ła­niom unij­nych urzęd­ni­ków w spra­wie pol­skiego wieku eme­ry­tal­nego. Czytaj całość ›