Obrońmy wiek emerytalny. Zapraszamy na pikietę – 16 września „w samo południe”

2017-09-14

A- A A+
pikieta

Wiek eme­ry­talny to nasze prawo i decy­zja. Nie zga­dzamy się na inge­ren­cję unij­nych urzęd­ni­ków w decy­zje pol­skich oby­wa­teli. Dlatego 16 wrze­śnia odbę­dzie się przed war­szaw­ską sie­dzibą Komisji Europejskiej pikieta pro­te­sta­cyjna, prze­ciwko dzia­ła­niom unij­nych urzęd­ni­ków w spra­wie pol­skiego wieku emerytalnego.

Pikieta odbę­dzie się w Warszawie przed sie­dzibą KE przy ul. Jasnej 14–16 (na rogu ul. Jasnej i Świę­to­krzy­skiej). Początek godz. 12.00.

Wszelkie sprawy orga­ni­za­cyjne zwią­zane z wyjaz­dem należy usta­lać bez­po­śred­nio ze swoim Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność”.

Plakat do pobra­nia tutaj

Materiał pocho­dzi ze strony: http://www.tysol.pl