Miesięczne archiwum: Kwiecień 2013

Rada Miejska Czechowic-Dziedzic podjęła Uchwałę i poparła PG SILESIA

2013-04-28

W dniu 23 kwietna 2013r pod­czas obrad Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przed­sta­wi­ciele załogi omó­wili sytu­ację w jakiej zna­la­zło się przed­się­bior­stwo w związku z pla­no­waną budową drogi S1 w warian­cie A, bie­gnącą nad zło­żami będą­cymi w polu wydo­byw­czym kopalni SILESIA jak i złóż rezer­wo­wych. Przedstawiono zagro­że­nia zanie­cha­nia dal­szych inwe­sty­cji przez wła­ści­ciela kopalni, moż­liwą utratę miejsc pracy, bez­pow­rotne zmar­no­wa­nie złoża, degra­da­cję śro­do­wi­ska oraz zmar­no­wa­nie bli­sko 600 mln zł zain­we­sto­wa­nych w roz­wój przed­się­bior­stwa środ­ków finan­so­wych.
Po wysłu­cha­niu wszyst­kich argu­men­tów oraz wyja­śnień bur­mi­strza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta ‚Radni Rady Miejskiej jed­no­gło­śnie pod­jęli Uchwałę wra­ża­jącą sta­now­czy prze­ciw wobec warian­to­wego prze­biegu drogi. Czytaj całość ›

Komitet Społeczny Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG SILESIA sp. z o.o. „Silesia Walcząca”

2013-04-23

Kopalnia Silesia

W 2003 roku wraz z decy­zją ówcze­snych wła­ści­cieli o likwi­da­cji KWK Silesia, pod­ję­li­śmy ostrą walkę o ura­to­wa­nie naszych miejsc pracy, naszej teraź­niej­szo­ści, ale też przy­szło­ści. Widzieliśmy, że kopal­nia z tak boga­tymi zaso­bami złóż, w rękach dobrego gospo­da­rza, jesz­cze przez dłu­gie lata będzie mogła żywić nas i nasze rodziny. Solidarnie, wszyst­kie dzia­ła­jące w kopalni orga­ni­za­cje, skła­dały się by pokryć koszty zwią­zane z przy­go­to­wa­niem eks­per­tyz, biz­ne­splanu, tłu­ma­czeń, doradz­twem praw­nym. Czytaj całość ›

Wygrana Solidarności w sądzie Pracy

2013-04-17

wygrana rozprawa

Dzisiaj w sądzie Pracy w Pszczynie odbyły się dwie roz­prawy sądowe doty­czące zwol­nień pra­cow­ni­ków przez PG SILESIA za zbyt „dłu­gie” prze­by­wa­nie na zwol­nie­niu lekar­skim tzw. L4, czym według pra­co­dawcy zdez­or­ga­ni­zo­wało to pracę w oddziele i spo­wo­do­wało u innych potrzebę pracy w godzi­nach nadliczbowych.

Pierwszą roz­prawę WYGRALIŚMY a sąd ogło­sił już wyrok. Druga sprawa jest w toku z uwagi na brak zaświad­czeń z ZUS-u. Jesteśmy jed­nak dobrej myśli! Dziękujemy naszym praw­ni­kom i oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w tę roz­prawę. To nie­wąt­pliwy suk­ces kopal­nia­nej Solidarności. Oby tak dalej…