Komitet Społeczny Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG SILESIA sp. z o.o. „Silesia Walcząca”

2013-04-23

A- A A+
Kopalnia Silesia

W 2003 roku wraz z decy­zją ówcze­snych wła­ści­cieli o likwi­da­cji KWK Silesia, pod­ję­li­śmy ostrą walkę o ura­to­wa­nie naszych miejsc pracy, naszej teraź­niej­szo­ści, ale też przy­szło­ści. Widzieliśmy, że kopal­nia z tak boga­tymi zaso­bami złóż, w rękach dobrego gospo­da­rza, jesz­cze przez dłu­gie lata będzie mogła żywić nas i nasze rodziny. Solidarnie, wszyst­kie dzia­ła­jące w kopalni orga­ni­za­cje, skła­dały się by pokryć koszty zwią­zane z przy­go­to­wa­niem eks­per­tyz, biz­ne­splanu, tłu­ma­czeń, doradz­twem prawnym.

Wszystkie pięć, w pełni zaan­ga­żo­wa­nych w sprawę, związ­ków: NSZZ Solidarność, Kadra, ZZG w Polsce, Solidarność Ratowników Górniczych w Polsce zało­żyło Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” oraz wyku­piło akcje. Zostaliśmy współ­wła­ści­cie­lami kopalni i w końcu zna­leź­li­śmy firmę, która chciała w nas zain­we­sto­wać; jesz­cze przed kupnem-sprzedażą zawar­li­śmy umowę spo­łeczną z cze­skim inwe­sto­rem, żeby zabez­pie­czyć pra­cow­ni­ków oraz dać im gwa­ran­cję pracy i płacy. Dzięki deter­mi­na­cji, woli walki i głę­bo­kiej wie­rze w sens tego o co przy­szło nam wal­czyć, zna­leź­li­śmy spo­sób na roz­wią­za­nie pro­blemu, o któ­rym wszy­scy mówili, że jest nie do rozwiązania.

10 grud­nia 2010 roku to data, która wyzna­cza nową erę w dzie­jach naszej kopalni. Cały nasz trud, ogrom wło­żo­nej pracy, czasu i pie­nię­dzy, zostały wyna­gro­dzone. Zwiększyło się zatrud­nie­nie z 700 do 1600 osób, robione są nowe inwe­sty­cje, zgod­nie z tym co było zapo­wie­dziane przez inwe­stora, mamy pierw­szeń­stwo w zatrud­nie­niu dla człon­ków rodzin Pracowników posia­da­ją­cych wyma­gane kwa­li­fi­ka­cje wyni­ka­jące z potrzeb pra­co­dawcy. Oddana załoga zawal­czyła jed­nak nie tylko o przy­szłość swoją i swo­ich rodzin, ale też o przy­szłość wszyst­kich tych, mikro, małych i śred­nich przed­się­bior­ców, któ­rzy zacho­wują swoją sta­bil­ność finan­sową, wła­śnie dzięki współ­pracy z kopal­nią, czy zaku­pom robio­nym przez górników.

W efek­cie budowy drogi a w kon­se­kwen­cji zanie­cha­nia przez Zarząd PG Silesia dal­szych inwe­sty­cji, pra­co­dawca będzie zmu­szony do likwi­do­wa­nia miejsc pracy. Realizacja wer­sji A drogi S1 ozna­cza dla nas – pra­cow­ni­ków i współ­wła­ści­cieli PG Silesia oraz naszych rodzin, praw­dziwą kata­strofę eko­no­miczną i spo­łeczną. Brak moż­li­wo­ści roz­po­czę­cia wydo­by­cia węgla z obsza­rów rezer­wo­wych oraz dra­styczne ogra­ni­cze­nie moż­li­wo­ści eks­plo­ata­cji węgla z obsza­rów w tej chwili wydo­byw­czo aktyw­nych, rów­no­znaczny jest ze śmier­cią kopalni; jej ist­nie­nie prze­sta­nie być opła­calne. Nie będzie mowy o nowych inwe­sty­cjach, zwięk­sze­niu zatrud­nie­nia. Cały nasz trud i ogromny wysi­łek wło­żony w jej rato­wa­nie, pój­dzie na marne. Tysiące ludzi wylą­duje na bruku. A nie bez zna­cze­nia jest tu fakt, że jeden pra­cow­nik w gór­nic­twie gene­ruje 3–4 miej­sca pracy poza gór­nic­twem. Nie mówimy tu więc o skali 1600 bez­ro­bot­nych tylko o 4800 lub nawet 6400 ludzi pozba­wio­nych pracy.

Przyszłość nasza, naszych rodzin, ale też wszyst­kich mikro i małych przed­się­bior­ców, któ­rzy dzięki ist­nie­niu kopalni mają zapew­niony byt, sta­nie pod ogrom­nym zna­kiem zapy­ta­nia. Co wię­cej, w związku z pla­no­wa­nymi wybu­rze­niami na tra­sie prze­biegu drogi S1 wariant A, część z nas straci zarówno pracę jak i swoje domo­stwa. Te które zostaną, zagro­żone będą powo­dziami (inwe­sty­cja dopro­wa­dzi do prze­cię­cia wałów powo­dzio­wych). GDDKiA nie przed­sta­wiła żad­nego roz­wią­za­nia dla tego pro­blemu. Jest to tym bar­dziej istotne, że powo­dzie i zala­nia to efekt błęd­nego zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego, które powo­duje poważne i nie­uchronne zabu­rze­nia w rów­no­wa­dze ekosystemu.

Nie pod­da­li­śmy się wtedy, nie pod­damy się i teraz. Raz kolejny będziemy wal­czyć o przy­szłość nas samych, naszych rodzin i firm dzia­ła­ją­cych na rzecz kopalni i żyją­cych z pie­nię­dzy wyda­wa­nych przez gór­ni­ków. Zdecydowanie sprze­ci­wiamy się budo­wie drogi S1 w warian­cie A, która będzie skut­ko­wać nasza dra­ma­tyczna sytu­acja społeczno-gospodarczą.

Przewodniczący Komitetu Społecznego Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG Silesia sp. z o.o. „Silesia Walcząca”.

Dariusz Dudek