Miesięczne archiwum: Grudzień 2011

Referendum

2011-12-29

Jeżeli chcesz dożyć swo­jej eme­ry­tury, zagło­suj w referendum.

Od cie­bie zależy, czy sam zde­cy­du­jesz o przy­szło­ści swo­jej i swo­ich dzieci, czy pozwo­lisz rzą­dowi bez pyta­nia zabrać Twoje pie­nią­dze, aby łatać mógł nimi dziurę budżetową.

ABY ZAGŁOSOWAĆ, MUSIMY TO REFERENDUM WYWALCZYĆ.

Żeby refe­ren­dum mogło się odbyć, musimy zebrać 500 tysięcy pod­pi­sów. Czasu jest naprawdę nie­wiele, więc każdy pod­pis się liczy.
Swój pod­pis możesz zło­żyć w sie­dzi­bie KZ NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA w godz. 7.00 — 14.30.

III Biesiada Piwna

2011-12-17

Ponad 300 osób, przed­sta­wi­ciele Dyrekcji, Samorządów, struk­tur związ­ko­wych oraz Poseł RP 10 grud­nia w OSP Bestwina, uczest­ni­czyło w III Biesiadzie Piwnej orga­ni­zo­wa­nej przez NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA. Dopisała nie tylko fre­kwen­cja, ale i wyśmie­nite humory bie­siad­ni­ków oraz pro­wa­dzące Biesiadę Piwną „Ślą­skie Trio” na czele z Piotrem Szeferem. Na początku spo­tka­nia uczest­ni­ków przy­wi­tał Włodarz Biesiady prze­wod­ni­czący Komisji Zakładowej Dariusz Dudek, który w kilku sło­wach przy­po­mniał o przy­pa­da­ją­cej w tym dniu rocz­nicy prze­ję­cia kopalni przez cze­skiego inwe­stora z EPH. Podziękował zało­dze za trud przy budo­wie kopalni oraz życzył uda­nej zabawy. Po pró­bie piwa i zaprzy­się­że­niu Biesiadników oraz testu na inte­li­gen­cje Policji Piwnej przy­stą­piono do śpiewu, licz­nych kon­kur­sów oraz do kon­sump­cji przy­go­to­wa­nych spe­cja­łów, w któ­rej w roli głów­nej wystę­po­wało dorodne golonko. Śpie­wom i tań­com nie było końca a cała zabawa skoń­czyła się z bólem serca grubo po pół­nocy. Biesiadnicy otrzy­mali pamiąt­kowy kufel oraz „coś” do kufla a wycho­dząc z Biesiady obie­cali sobie, że wrócą tu za rok.

Dziękuję wszyst­kim uczest­ni­kom Biesiady za zna­ko­mitą atmos­ferę, którą stwo­rzy­li­ście i wszyst­kim tym, któ­rzy przy­go­to­wy­wali nasze spotkanie.

Zdjęcia z imprezy można obej­rzeć w gale­rii.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA
Dariusz Dudek

III Biesiada Piwna

W dniu 10 grud­nia odbyła się III Biesiada Piwna. Dziękuję wszyst­kim uczest­ni­kom Biesiady za zna­ko­mitą atmos­ferę, którą stwo­rzy­li­ście i wszyst­kim tym, któ­rzy przy­go­to­wy­wali nasze spo­tka­nie.
Zapraszamy do obej­rze­nia zdjęć z imprezy.
[nggal­lery id=5]

III Biesiada Piwna

2011-12-01

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG SILESIA orga­ni­zuje „III BIESIADĘ PIWNĄ”, która odbę­dzie się 10 grud­nia 2011 roku w OSP Bestwina od godz.17.00.
Osoby zain­te­re­so­wane uczest­ni­cze­niem w tej tra­dy­cyj­nej impre­zie pro­szone są o wpi­sy­wa­nie się na listę w sie­dzi­bie związku.
Istnieje moż­li­wość zapi­sa­nia osoby towa­rzy­szą­cej. Można rów­nież zapi­sać się tylko na pamiąt­kowy kufel.
Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy.