Referendum

2011-12-29

A- A A+

Jeżeli chcesz dożyć swo­jej eme­ry­tury, zagło­suj w referendum.

Od cie­bie zależy, czy sam zde­cy­du­jesz o przy­szło­ści swo­jej i swo­ich dzieci, czy pozwo­lisz rzą­dowi bez pyta­nia zabrać Twoje pie­nią­dze, aby łatać mógł nimi dziurę budżetową.

ABY ZAGŁOSOWAĆ, MUSIMY TO REFERENDUM WYWALCZYĆ.

Żeby refe­ren­dum mogło się odbyć, musimy zebrać 500 tysięcy pod­pi­sów. Czasu jest naprawdę nie­wiele, więc każdy pod­pis się liczy.
Swój pod­pis możesz zło­żyć w sie­dzi­bie KZ NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA w godz. 7.00 — 14.30.