Miesięczne archiwum: Maj 2012

Zawody wędkarskie rozstrzygnięte

Tradycyjnie jak co roku w mie­siącu maju, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PGSILESIA” zor­ga­ni­zo­wała zawody węd­kar­skie o Puchar Przewodniczącego.

Dzięki uprzej­mo­ści Zarządu Górniczego Stowarzyszenia Wędkarskiego „SILESIA” gospo­da­rza akwenu wod­nego „Kozi” w Czechowicach– Dziedzicach, w dniu 19.05.2012r odbyły się zawody węd­kar­skie orga­ni­zo­wane przez Komisje Zakładową NSZZ Solidarność przy PG SILESIA. W zawo­dach uczest­ni­czyli człon­ko­wie związku wraz z rodzi­nami. Zawodnicy łowili metodą spła­wi­kową, sto­su­jąc prze­różne zanęty oraz przy­nęty aby prze­chy­trzyć ryby i kon­ku­ren­cję. W powie­trzu można było wyczuć zapach rywa­li­za­cji. Najlepiej łowił kolega Marek Cieślik, wyni­kiem 3570g który wyraź­nie wyprze­dził dru­giego w kla­sy­fi­ka­cji kol Stanisława Miszczyka 2070g oraz trze­ciego kol Bronisława Golę 1970g. W więk­szo­ści łowiono pło­cie, ukleje, lesz­cze oraz krą­pie. Na zakoń­cze­nie zawo­dów, zwy­cięzca oraz pozo­stali uczest­nicy, ode­brali z rąk wice­prze­wod­ni­czą­cego Grzegorza Babij Puchar i nagrody. Nie zabra­kło oczy­wi­ście kieł­ba­ski z grilla i coś zim­nego. Wspaniała atmos­fera, spę­dza­nie wol­nego czasu na świe­żym powie­trzu obcu­jąc z przy­rodą, inte­gra­cja mię­dzy rodzi­nami to argu­menty prze­ma­wia­jące do orga­ni­zo­wa­nia tego typu zawo­dów, zapra­szamy więc do czy­ta­nia naszej strony oraz tablicy
infor­ma­cyj­nej bo to jesz­cze nie koniec, lato się dopiero zaczęło.

Wyniki:

 1. Marek Cieślik — 3570g
 2. Stanisław Miszczyk — 2070g
 3. Bronisław Gola — 1970g
 4. Seweryn Miszczyk — 1920g
 5. Sławomir Hulbój — 590g
 6. Mateusz Dobija — 430g
 7. Sara Babij — 410g
 8. Janusz Karpiński — 350g
 9. Jarosław Kluka — 250g
 10. Sebastian Karpiński — 230g
[nggal­lery id=10]

Wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG SILESIA infor­muje, że w dniu 02.06.2012 r orga­ni­zuje dla dzieci człon­ków związku, wycieczkę na Jurę Krakowsko-Częstochowską z oka­zji Dnia Dziecka. Zapowiada się świetna zabawa!

W pro­gra­mie mię­dzy innymi:

 • zwie­dza­nie zamku,
 • gry i zabawy,
 • dys­ko­teka,
 • cie­pły posiłek.

Szczegółowe infor­ma­cje w sie­dzi­bie związku.

Serdecznie zapra­szamy!