Wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską

2012-05-08

A- A A+
Jura

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG SILESIA infor­muje, że w dniu 02.06.2012 r orga­ni­zuje dla dzieci człon­ków związku, wycieczkę na Jurę Krakowsko-Częstochowską z oka­zji Dnia Dziecka. Zapowiada się świetna zabawa!

W pro­gra­mie mię­dzy innymi:

  • zwie­dza­nie zamku,
  • gry i zabawy,
  • dys­ko­teka,
  • cie­pły posiłek.

Szczegółowe infor­ma­cje w sie­dzi­bie związku.

Serdecznie zapra­szamy!