Miesięczne archiwum: Luty 2011

Pismo do Prezesa Zarządu PG SILESIA Sp. z o.o.

2011-02-25

Sz.P.
Jiří Paštika
Prezes Zarządu
PGSILESIA” Sp. z o.o.

Szanowny Panie Prezesie

W imie­niu Komisji Zakładowej zwra­camy się z prośbą o spo­tka­nie któ­rego celem będzie moż­li­wość
zakupu węgla przez pra­cow­ni­ków Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA
Analizując załącz­nik nr 4 do ZUZP doty­czący ekwi­wa­lentu za depu­tat węglowy, jego walo­ry­za­cji oraz zgro­ma­dzone zapasy węgla na zwa­łach, uwa­żamy, ze nic nie stoi na prze­szko­dzie, aby nasi pra­cow­nicy mogli sko­rzy­stać z zakupu węgla na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach z naszej kopalni.
Sposób ich wyda­wa­nia oraz cena sor­ty­men­tów powinna być uzgod­niona mię­dzy stro­nami na w/w spo­tka­niu.
Mając na uwa­dze dobro naszych pra­cow­ni­ków pro­simy o spo­tka­nie w naj­bliż­szym wol­nym dla Pana terminie.