Miesięczne archiwum: Styczeń 2016

Kontrole PIP we wszystkich firmach bez zapowiedzi

2016-01-21

Inspektorzy PIP będą mogli prze­pro­wa­dzać kon­trole bez zapo­wie­dzi nie tylko w prze­my­śle i han­dlu, ale rów­nież w fir­mach usłu­go­wych. „Solidarność” pod­kre­śla, że zde­cy­do­wa­nie zwięk­szy to sku­tecz­ność dzia­łań inspek­cji pracy. Czytaj całość ›

Dudek, Solidarność PG Silesia: wierzę, że rząd dostrzeże największą prywatną kopalnię w Polsce

2016-01-10

Zostaliśmy naj­więk­szą pry­watną kopal­nią w Polsce po tym, jak Enea wchło­nęła Lubelski Węgiel Bogdankę — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. Czytaj całość ›