Dudek, Solidarność PG Silesia: wierzę, że rząd dostrzeże największą prywatną kopalnię w Polsce

2016-01-10

A- A A+
Kwk-silesia

Zostaliśmy naj­więk­szą pry­watną kopal­nią w Polsce po tym, jak Enea wchło­nęła Lubelski Węgiel Bogdankę — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia.

Na co Pan liczy w roku 2016 w zakre­sie funk­cjo­no­wa­nia PG Silesia?

- Mam nadzieję, że rok 2016 będzie ostat­nim trud­nym rokiem dla Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia — mając na uwa­dze to, jak mocno jest roz­re­gu­lo­wany rynek węgla na sku­tek nie­od­po­wie­dzial­nych decy­zji nie­któ­rych zarzą­dów spółek węglo­wych oraz poprzed­niego rządu.

Zostaliśmy naj­więk­szą pry­watną kopal­nią w Polsce po tym, jak Enea wchło­nęła Lubelski Węgiel Bogdankę.

Patrzymy uważ­nie na to, co będzie robił obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości, który otrzy­mał kre­dyt zaufa­nia od śro­do­wisk gór­ni­czych. Wierzymy w to głę­boko, że dostrzeże też takie pod­mioty, jak Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, które płaci podatki w Polsce.

Jaki był dla PG Silesia rok 2015?

- W 2015 roku po raz pierw­szy Silesia wydo­była 3 mln ton węgla brutto. Zamknęliśmy rok 2015 wydo­by­ciem tysiąca ton netto na jed­nego pra­cow­nika rocz­nie, co sta­wia nas w jed­nym sze­regu z Bogdanką.

Jeżeli cho­dzi o wynik finan­sowy, to ukaże się on po audy­cie w marcu i po zatwier­dze­niu przez walne zebra­nie udzia­łow­ców w maju.

Co z zatrud­nie­niem w PG Silesia?

- W roku 2015 zatrud­nie­nie w PG Silesia zmniej­szyło się o 85 osób. W fir­mie pra­cuje około 1700 osób i zatrud­nie­nie na tym pozio­mie ma zostać utrzy­mane w roku 2016.

Będziemy eks­plo­ato­wać dwie nowe ściany: ścianę 101 i ścianę 161 o wybiegu dwóch kilo­me­trów i o bar­dzo dobrych para­me­trach jako­ścio­wych węgla.

Rozmawiał: Jerzy Dudała

Artykuł pocho­dzi ze strony: http://gornictwo.wnp.pl/