Archiwa kategorii: Komunikaty

Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

2013-02-08

30 stycz­nia w Ślą­skim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się pierw­sze roz­mowy przed­sta­wi­cieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z dele­ga­cją rzą­dową z wice­pre­mie­rem i mini­strem gospo­darki Januszem Piechocińskim oraz mini­strem pracy i poli­tyki spo­łecz­nej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W skład dele­ga­cji wcho­dzili też przed­sta­wi­ciele resor­tów: Skarbu Państwa i finan­sów.
Podczas spo­tka­nia strony usta­liły, że powsta­nie pięć zespo­łów robo­czych, które będą pra­co­wać nad pro­ble­mami przed­sta­wio­nymi w postu­la­tach MKPS. W skład tych zespo­łów obok przed­sta­wi­cieli rządu i eks­per­tów związ­ko­wych wejdą rów­nież przed­sta­wi­ciele pra­co­daw­ców.
Czytaj całość ›

Wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską

2012-05-08

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG SILESIA infor­muje, że w dniu 02.06.2012 r orga­ni­zuje dla dzieci człon­ków związku, wycieczkę na Jurę Krakowsko-Częstochowską z oka­zji Dnia Dziecka. Zapowiada się świetna zabawa!

W pro­gra­mie mię­dzy innymi:

 • zwie­dza­nie zamku,
 • gry i zabawy,
 • dys­ko­teka,
 • cie­pły posiłek.

Szczegółowe infor­ma­cje w sie­dzi­bie związku.

Serdecznie zapra­szamy!

Pismo do Prezesa i Rady Nadzorczej PG SILESIA

2012-02-25

Czechowice-Dziedzice, dnia 02 luty 2012 r.
Jiri Pastika
Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu
PG SILESIA

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA Sp. z o.o. mając na wzglę­dzie dobro pra­cow­ni­ków oraz ich rodzin, powo­łu­jąc się na zapisy Umowy Społecznej Rozdz.V art. 18 pkt 4 w brzmieniu:

 • Inwestor dekla­ruje, że w przy­padku koniecz­no­ści zatrud­nia­nia nowych pra­cow­ni­ków Pracodawca zapewni pierw­szeń­stwo w zatrud­nie­niu dla człon­ków rodzin Pracowników posia­da­ją­cych wyma­gane kwa­li­fi­ka­cje wyni­ka­jące z potrzeb Pracodawcy

Zwraca się o nie­zwłoczne udzie­le­nie pisem­nej odpo­wie­dzi na nastę­pu­jące pytania:

 1. Ile osób z jakimi kwa­li­fi­ka­cjami i na jakich sta­no­wi­skach zostało przy­ję­tych do PG SILESIA po 9 grud­nia 2010r z roz­bi­ciem na poszcze­gólne działy włącz­nie z administracją.
 2. Ile osób zatrud­nio­nych w tym okre­sie było człon­kami rodzin Pracowników.
Z powa­ża­niem

Rozdzielnik:

 • Rada Nadzorcza PG SILESIA
 • Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych Arkadiusz Kawecki

Pismo do Prezesa i Rady Nadzorczej PG SILESIA

2012-02-01

Czechowice-Dziedzice, dnia 02 luty 2012 r.


Jiri Pastika
Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu
PG SILESIA

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA Sp. z o.o. mając na wzglę­dzie dobro pra­cow­ni­ków oraz ich rodzin, powo­łu­jąc się na zapisy Umowy Społecznej Rozdz.V art. 18 pkt 4 w brzmieniu:

 • Inwestor dekla­ruje, że w przy­padku koniecz­no­ści zatrud­nia­nia nowych pra­cow­ni­ków Pracodawca zapewni pierw­szeń­stwo w zatrud­nie­niu dla człon­ków rodzin Pracowników posia­da­ją­cych wyma­gane kwa­li­fi­ka­cje wyni­ka­jące z potrzeb Pracodawcy

Zwraca się o nie­zwłoczne udzie­le­nie pisem­nej odpo­wie­dzi na nastę­pu­jące pytania:

 1. Ile osób z jakimi kwa­li­fi­ka­cjami i na jakich sta­no­wi­skach zostało przy­ję­tych do PG SILESIA po 9 grud­nia 2010r z roz­bi­ciem na poszcze­gólne działy włącz­nie z administracją.
 2. Ile osób zatrud­nio­nych w tym okre­sie było człon­kami rodzin Pracowników.
Z powa­ża­niem

 

 

Rozdzielnik:

 • Rada Nadzorcza PG SILESIA
 • Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych Arkadiusz Kawecki

Rodzinny wyjazd na narty

2012-01-30

W dniu 28.01.2012 Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG SILESIA zor­ga­ni­zo­wała Rodzinny wyjazd na narty do Istebnej. Istebna malow­ni­cza miej­sco­wość poło­żona w Beskidach przy­wi­tała uczest­ni­ków wyjazdu cudowną pogodą oraz wspa­nia­łymi warun­kami nar­ciar­skimi i nie tylko. Każdy z uczest­ni­ków dostał dar­mowy kar­net na cztery godziny jazdy a zna­ko­mi­cie przy­go­to­wane trasy zachę­cały do szu­so­wa­nia, uczest­nicy mieli do wyboru stoki w zależ­no­ści od swo­ich umie­jęt­no­ści. Atmosfera była zna­ko­mita co było widoczne na twa­rzach naszych nar­cia­rzy, na koniec nasi dzielni zjaz­dowcy zostali zapro­szeni na cie­pły posi­łek oraz grzańca.


Jeszcze na dobre na nie ruszy­li­śmy w kie­runku domu a już uczest­nicy pytali.. kiedy znowu zor­ga­ni­zu­jemy następny wyjazd..??

Zorganizujemy….!!!

Zapraszamy do odwie­dza­nia naszej strony internetowej

Zdjęcia z wyjazdu można zoba­czyć w naszej gale­rii.