Karczma Piwna 2014

2014-12-11

karczma-piwna-409
Włodarz spo­tka­nia gwar­ków ze sta­rej i nowej strze­chy, prze­wod­ni­czący KZ NSZZ „Solidarność” Dariusz Dudek roz­po­czął XV Karczmę Piwną słowami:

Jako że potom­kami sta­rych Gwarków się mie­nimy,
Tako i tra­dy­cje naszych pra­oj­ców pod­trzy­mać nam trzeba.
A w kro­ni­kach napi­sano, że gwar­ko­wie Silesiańscy po
Znojnym tru­dzie, raz do czasu, przy piwie przed­nim
a kra­to­fi­lach uciesz­nych i pie­śni spo­sob­nej czas spę­dzić lubili…

Czytaj całość ›

Silesia: w hołdzie ofiarom wypadków

2014-10-30

pomnik-pg1-1024x768

Załoga Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia roz­pa­mię­tuje kolejną rocz­nicę tra­ge­dii w kopalni. 35 lat temu w pod­ziem­nym poża­rze zgi­nęło 22 gór­ni­ków, a wielu zostało popa­rzo­nych. Do tra­ge­dii doszło na głę­bo­ko­ści 460 m, w rejo­nie prze­no­śnika taśmo­wego. Pożar odciął drogę ucieczki gór­ni­kom. Spieszący im na pomoc ratow­nicy musieli zawró­cić. Czytaj całość ›

Białe Błota: Mieszkańcy i „S” kontra rosyjski węgiel

fot. Jarosław Galusek

Kilkudziesięcioosobowa grupa gór­ni­ków zmie­rza do Białych Błot (woje­wódz­two kujawsko-pomorskie, powiat byd­go­ski), gdzie wes­prze pro­test miesz­kań­ców prze­ciwko ist­nie­ją­cemu w ich miej­sco­wo­ści nie­le­gal­nemu skła­dowi węgla. Funkcjonowanie składu jest żywym dowo­dem na nie­udol­ność rządu, który nie potrafi sobie pora­dzić ani z impor­tem węgla do Polski, ani z jego nie­le­galną dys­try­bu­cją, stąd zaan­ga­żo­wa­nie Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”. Czytaj całość ›