Jak powtórzyć sukces Silesii?

2018-03-19

kwk-silesia

W związku ze zło­że­niem przez spółkę Tamar Resources LTD zapy­ta­nia ofer­to­wego w spra­wie naby­cia kopalni węgla kamien­nego Krupiński w Suszcu, pre­zy­dium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność żąda natych­mia­sto­wego wstrzy­ma­nia wszel­kich dzia­łań likwi­da­cyj­nych doty­czą­cych majątku niniej­szej kopalni pro­wa­dzo­nych zarówno na powierzchni, jak i w pod­ziem­nych wyro­bi­skach” – pisze w piśmie do mini­stra ener­gii Krzysztofa Tchórzewskiego szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. Czytaj całość ›

XVIII KARCZMA PIWNA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY PG SILESIA ANNO DOMINI 2017

2018-01-07

DSC_0056

Już po raz XVIII spo­tka­li­śmy się na tra­dy­cyj­nej Karczmie Piwnej orga­ni­zo­wa­nej przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Karczma odbyła się w Czechowicach-Dziedzicach w sali „Domu Chemika”. Czytaj całość ›