Resort energii chce wspomóc kopalnię Silesia w sprzedaży węgla

2017-03-07

Kopalnia Czechowice-Dziedzice

Wiceminister ener­gii Grzegorz Tobiszowski zade­kla­ro­wał w ponie­dzia­łek wspar­cie resortu dla nale­żą­cej do cze­skiego inwe­stora kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, która ma kło­poty ze zby­tem węgla. Analizowane będą też moż­li­wo­ści loko­wa­nia pol­skiego węgla na cze­skim rynku. Czytaj całość ›

Newsweek” przegrał w sądzie z Piotrem Dudą

2017-02-26

Piotr-Duda

Decyzją Sądu Apelacyjnego w Warszawie tygo­dnik „Newsweek Polska” (Ringier Axel Springer Polska) ma zamie­ścić spro­sto­wa­nie w związku z tek­stem pt. „Hotel robot­ni­czy”, w któ­rym opi­sane zostały pobyty szefa NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy w hotelu uzdro­wi­sko­wym „Bałtyk” w Kołobrzegu — podaje por­tal wirtualnemedia.pl. Czytaj całość ›

Solidarność” chce zmian w prawie pracy

2017-02-20

pismo

Usunięcie ze świa­dec­twa pracy wpisu o try­bie roz­wią­za­nia umowy z pra­cow­ni­kiem – to pro­po­zy­cja NSZZ „Solidarność”. Związkowcy chcą, by pra­cow­nicy zyskali więk­sze moż­li­wo­ści zna­le­zie­nia pracy po dys­cy­pli­nar­nym roz­wią­za­niu umowy o pracę. Projekt tra­fił do zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.
Czytaj całość ›

Dariusz Dudek, Solidarność PG Silesia: boimy się o przyszłość

2017-01-19

1441443136-dudek-dariusz

Na rynku węgla jest coraz trud­niej. Wraz z moder­ni­za­cją blo­ków ener­ge­tycz­nych ilość potrzeb­nego surowca będzie maleć — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. Czytaj całość ›