Kontrole PIP we wszystkich firmach bez zapowiedzi

2016-01-21

pip

Inspektorzy PIP będą mogli prze­pro­wa­dzać kon­trole bez zapo­wie­dzi nie tylko w prze­my­śle i han­dlu, ale rów­nież w fir­mach usłu­go­wych. „Solidarność” pod­kre­śla, że zde­cy­do­wa­nie zwięk­szy to sku­tecz­ność dzia­łań inspek­cji pracy. Czytaj całość ›

Dudek, Solidarność PG Silesia: wierzę, że rząd dostrzeże największą prywatną kopalnię w Polsce

2016-01-10

Kwk-silesia

Zostaliśmy naj­więk­szą pry­watną kopal­nią w Polsce po tym, jak Enea wchło­nęła Lubelski Węgiel Bogdankę — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. Czytaj całość ›

Michal Heřman, prezes PG Silesia, zaniepokojony sytuacją w górnictwie

2015-12-31

Michal Heřman

Michal Heřman, szef Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia, zazna­cza, że pol­skie gór­nic­two jest nie­do­in­we­sto­wane. Wydobywa się węgiel złej jako­ści, a banki nie chcą finan­so­wać spółek z branży. Czytaj całość ›

XVI Spotkanie Gwarków NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA

2015-12-24

Karczma-piwna072_Solidarność-2015_15299_15546

Jako że potom­kami sta­rych Gwarków się mie­nimy, tako i tra­dy­cje naszych pra­oj­ców pod­trzy­mać nam trzeba…” – tymi sło­wami prze­wod­ni­czący NSZZ „Solidarność” Dariusz Dudek otwo­rzył coroczne Spotkanie Gwarków. Czytaj całość ›

Silesia świętuje jubileusz

2015-12-11

KWK Silesia

Minęło 5 lat od momentu pod­pi­sa­nia umowy roz­po­rzą­dza­ją­cej mię­dzy spółką PG SILESIA a Kompanią Węglową, na mocy któ­rej PG SILESIA prze­jęła wszyst­kie ope­ra­cje kopalni Silesia. W ciągu pię­ciu lat upa­da­jąca i prze­zna­czona do likwi­da­cji kopal­nia prze­szła głę­boką restruk­tu­ry­za­cję. Dziś sta­nowi przy­kład dobrze funk­cjo­nu­ją­cego przed­się­bior­stwa. Czytaj całość ›