Właściciel PG Silesia kupił kopalnie i elektrownie w Niemczech

2016-04-18

Logo PG silesia

Szwedzki kon­cern Vattenfall i cze­ski Energetický a Prumyslovy Holding (EPH) oraz jego part­ner finan­sowy PPF Investments zawarły 18 kwiet­nia br. umowę ws. sprze­daży kopalń węgla bru­nat­nego w Niemczech i elek­trowni nim opa­la­nych.
Czytaj całość ›

12 zł za godzinę. Rada Dialogu Społecznego poparła rządowy projekt o płacy minimalnej

2016-04-09

coins-635873_960_720

Henryk Nakonieczny z NSZZ „Solidarność”, który pro­wa­dził zespół Rady zaj­mu­jący się tą sprawą, oma­wia­jąc pro­jekt uchwały i sta­no­wi­ska RDS wyja­śnił, że stawka już w 2017 r. mogłaby zostać zwa­lo­ry­zo­wana, ponie­waż w pro­jek­cie ustawy zapi­sano coroczny jej wzrost, zgod­nie ze wzro­stem mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia za pracę. Taki wskaź­nik wzro­stu jest co roku nego­cjo­wany w Radzie. Czytaj całość ›

RDS: Wiek emerytalny 61 i 66 lat; staż 35 i 40 lat

7472f7a54453f0433f88d446c7dad0f4_XL

Jest wspólne uzgod­nie­nie związ­ków zawo­do­wych i orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców: wiek eme­ry­talny 61 dla kobiet i 66 dla męż­czyzn; staż pracy 35 i 40 lat. Czytaj całość ›

Silesia”: Przywróceni do pracy dzięki wsparciu „S”

2016-03-20

PG Silesia

Katowicki sąd okrę­gowy uznał ubie­gło­roczne wypo­wie­dze­nie umów o pracę pra­cow­ni­kom Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) „Silesia” Sp. z o.o. ze względu na bli­żej nie­spre­cy­zo­waną „sytu­ację eko­no­miczną” firmy za bez­sku­teczne. Dzięki wspar­ciu udzie­lo­nemu przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” PG „Silesia” Sp. z o.o. i praw­ni­ków związ­ko­wego Regionu Podbeskidzie zwol­nieni górnicy-członkowie „Solidarności” wkrótce zostaną przy­wró­ceni do pracy. Czytaj całość ›

KOD łamie prawo

2016-03-04

e4a8671244a63cfd7251b13af8a47296_XL
Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji bez­praw­nie wyko­rzy­stał flagę „Solidarności” pod­czas mani­fe­sta­cji „My Naród” i pod­czas kon­fe­ren­cji po spo­tka­niu z Lechem Wałęsą. — To znak naszego Związku i pod­lega ochro­nie praw­nej – napi­sali w liście do KOD-u związ­kowcy, wzy­wa­jąc Stowarzyszenie do prze­strze­ga­nia prawa. Czytaj całość ›

Kolejne ściany pójdą pod kombajn

2016-02-21

Kopalnia Czechowice-Dziedzice

Ostatnie lata nie sprzy­jają pro­du­cen­tom węgla kamien­nego w Polsce. Systematycznie spada zapo­trze­bo­wa­nie na ten suro­wiec. Najbardziej odczu­walne dla pro­du­cen­tów węgla są zwłasz­cza jego ceny, które z mie­siąca na mie­siąc szy­bują w dół. Te czyn­niki mają decy­du­jący wpływ na kon­dy­cję pol­skich spółek węglo­wych, także tych pry­wat­nych. Czytaj całość ›