Związkowcy z JSW zwolnieni dyscyplinarnie! Powód: wspieranie strajku w Kompani

2015-01-26

20120330709

Związkowcy z JSW zwol­nieni: Dziesięciu sze­fów związ­ków zawo­do­wych kop. Budryk (JSW) dostało wypo­wie­dze­nia dys­cy­pli­narne. Powód: wspie­ra­nie pro­te­stu w Kompanii. Czytaj całość ›

Podbeskidzie solidarne z górnikami

2015-01-12

protest-w-warszawie-6

NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie z wiel­kim nie­po­ko­jem i dez­apro­batą przy­jął decy­zję rządu RP o restruk­tu­ry­za­cji gór­nic­twa węgla kamien­nego, pole­ga­ją­cej na likwi­da­cji czte­rech kopalń nale­żą­cych do Kompanii Węglowej SA oraz włą­cze­nia pozo­sta­łych do nowej spółki, powo­ła­nej przez Węglokoks. Czytaj całość ›

Oburzeni związkowcy przerwali rozmowy

Rozmowy gór­ni­czych związ­kow­ców z rzą­dem Ewy Kopacz osta­tecz­nie zerwane. W ponie­dzia­łek (12 stycz­nia) zgod­nie z wcze­śniej­szymi zapo­wie­dziami, w całym regio­nie śląsko-dąbrowskim roz­pocz­nie się zapla­no­wana wcze­śniej akcja protestacyjno-strajkowa. Wzburzeni związ­kowcy opu­ścili salę obrad. Twierdzą, że byli obrzu­cani inwek­ty­wami przez repre­zen­tan­tów strony rzą­do­wej. Czytaj całość ›

Ujawniamy zarys programu naprawczego KW

2015-01-06

Program naprawy gór­nic­twa będzie przede wszyst­kim pro­gra­mem restruk­tu­ry­za­cji Kompanii Węglowej — wynika z infor­ma­cji, do któ­rych dotarł por­tal gór­ni­czy nettg.pl. Nasze docie­ka­nia potwier­dziły kilka ten­den­cji wska­za­nych w ponie­dział­ko­wej publi­ka­cji Dziennika Gazety Prawnej, kilka poda­nych przez gazetę infor­ma­cji wymaga jed­nak spro­sto­wa­nia. Czytaj całość ›

Karczma Piwna 2014

2014-12-11

karczma-piwna-409
Włodarz spo­tka­nia gwar­ków ze sta­rej i nowej strze­chy, prze­wod­ni­czący KZ NSZZ „Solidarność” Dariusz Dudek roz­po­czął XV Karczmę Piwną słowami:

Jako że potom­kami sta­rych Gwarków się mie­nimy,
Tako i tra­dy­cje naszych pra­oj­ców pod­trzy­mać nam trzeba.
A w kro­ni­kach napi­sano, że gwar­ko­wie Silesiańscy po
Znojnym tru­dzie, raz do czasu, przy piwie przed­nim
a kra­to­fi­lach uciesz­nych i pie­śni spo­sob­nej czas spę­dzić lubili…

Czytaj całość ›