Czechowicki festyn Solidarności

2015-08-25

P8159544

W sobotę, 15 sierp­nia, na tere­nie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach– Dziedzicach odbył się rodzinny festyn, zor­ga­ni­zo­wany przez pod­be­skidzką „Solidarność” z oka­zji 35. rocz­nicy pod­pi­sa­nia Porozumień Sierpniowych. – Przypominając tamte wyda­rze­nia chcemy spo­tkać się razem i wspól­nie bawić, bo to jest nasze wiel­kie święto – mówił pod­czas imprezy prze­wod­ni­czący pod­be­skidz­kiej „Solidarności” Marek Bogusz. Czytaj całość ›

Dudek: Rozregulowany rynek problemem całej branży

Dariusz Dudek

Cztery orga­ni­za­cje związ­kowe funk­cjo­nu­jące w Przedsiębiorstwie Górniczym (PG) „Silesia” Sp. z o.o. zaape­lo­wały do poli­ty­ków — m.in. pre­zy­denta Andrzeja Dudy — o „pod­ję­cie sto­sow­nych kro­ków, które kom­plek­sowo ure­gu­lują obecną sytu­ację na rynku węglo­wym”. Zdaniem związ­kow­ców, pogar­sza­jąca się sytu­acja „Silesii” jest kon­se­kwen­cją błęd­nych decy­zji rządu i nie­do­pusz­czal­nych prak­tyk na pol­skim rynku węgla, w tym sprze­daży surowca poni­żej kosz­tów wydo­by­cia przez inne pod­mioty. Czytaj całość ›

D. Dudek, Solidarność PG Silesia: trudno konkurować z węglowym molochem

2015-08-17

Dariusz Dudek

Wojciech Kowalczyk wydaje się być mini­strem ds. restruk­tu­ry­za­cji KW, zamiast być mini­strem do spraw restruk­tu­ry­za­cji całego pol­skiego gór­nic­twa — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. Czytaj całość ›

Dudek: Dobijają zdrową część sektora

2015-05-15

Dariusz Dudek

Polityka sprze­daży węgla poni­żej kosz­tów pro­duk­cji przez Kompanię Węglową SA (KW) budzi coraz szer­szy sprze­ciw w śro­do­wi­sku gór­ni­czym. Pracodawców popie­rają związ­kowcy. Wskazują, że Kompania desta­bi­li­zuje rynek, przy­czy­nia­jąc się do pogor­sze­nia kon­dy­cji innych spółek węglo­wych. O kon­se­kwen­cjach decy­zji pod­ję­tych przez Zarząd KW dla Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) „Silesia” Sp. z o.o. i całej branży roz­ma­wiamy z Dariuszem Dudkiem, prze­wod­ni­czą­cym „Solidarności” w cze­cho­wic­kiej kopalni Czytaj całość ›

Dudek, szef Solidarności w PG Silesia: dość psucia rynku przez KW

2015-05-11

kwk-silesia

Cała branża zwiera szyki widząc, co się dzieje na rynku i widząc, jak KW roz­re­gu­lo­wuje pol­ski rynek cen węgla — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. Czytaj całość ›