Jak trwoga to do związku

2017-04-26

Solidarność

Do sie­dziby komi­sji zakła­do­wej Solidarności wpada pra­cow­nik. Nazwijmy go Jan Malinowski. Chce zapi­sać się do związku. Natychmiast. Parę minut póź­niej do tej samej komi­sji przy­cho­dzi pyta­nie od pra­co­dawcy, czy Jan Malinowski jest człon­kiem związku, ponie­waż zamie­rza wobec niego roz­po­cząć postę­po­wa­nie dys­cy­pli­narne. Malinowski liczy, że zwią­zek będzie go bro­nił. Czytaj całość ›

Resort energii chce wspomóc kopalnię Silesia w sprzedaży węgla

2017-03-07

Kopalnia Czechowice-Dziedzice

Wiceminister ener­gii Grzegorz Tobiszowski zade­kla­ro­wał w ponie­dzia­łek wspar­cie resortu dla nale­żą­cej do cze­skiego inwe­stora kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, która ma kło­poty ze zby­tem węgla. Analizowane będą też moż­li­wo­ści loko­wa­nia pol­skiego węgla na cze­skim rynku. Czytaj całość ›

Newsweek” przegrał w sądzie z Piotrem Dudą

2017-02-26

Piotr-Duda

Decyzją Sądu Apelacyjnego w Warszawie tygo­dnik „Newsweek Polska” (Ringier Axel Springer Polska) ma zamie­ścić spro­sto­wa­nie w związku z tek­stem pt. „Hotel robot­ni­czy”, w któ­rym opi­sane zostały pobyty szefa NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy w hotelu uzdro­wi­sko­wym „Bałtyk” w Kołobrzegu — podaje por­tal wirtualnemedia.pl. Czytaj całość ›

Solidarność” chce zmian w prawie pracy

2017-02-20

pismo

Usunięcie ze świa­dec­twa pracy wpisu o try­bie roz­wią­za­nia umowy z pra­cow­ni­kiem – to pro­po­zy­cja NSZZ „Solidarność”. Związkowcy chcą, by pra­cow­nicy zyskali więk­sze moż­li­wo­ści zna­le­zie­nia pracy po dys­cy­pli­nar­nym roz­wią­za­niu umowy o pracę. Projekt tra­fił do zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.
Czytaj całość ›