Chłopaki, weźmy i uratujmy tę kopalnię. Górnicy bez „czternastki”

2014-07-22

Kwk-silesia

Kilka lat temu Kompania Węglowa ska­zała ich kopal­nię na likwi­da­cję. Górnicy z Silesii posta­no­wili, że sami ura­tują swój zakład. Zrobili zrzutkę na kapi­tał zakła­dowy i zaczęli szu­kać inwe­stora.
– Spółka chciała udo­wod­nić, że nie opłaca się u nas fedro­wać. Dawali nam złom, a nie sprzęt. Kiedyś przy­słali kom­bajn, na któ­rym wyro­sła brzózka. Złożyłem zawia­do­mie­nie do pro­ku­ra­tury, że maszyna zagraża bez­pie­czeń­stwu ludzi — mówi Dariusz Dudek, który zaczy­nał jako gór­nik przo­dowy, a dziś jest sze­fem „Solidarności” w Silesii. Czytaj całość ›

40 Rocznica Tragedii w KWK „Silesia”

2014-07-09

Rocznica tragedii w KWK Silesia 2

W dniu 27 czerwca br. przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG „Silesia” wraz z Zarządem PG SILESIA, ZZ Kadra oraz pozo­sta­łymi orga­ni­za­cjami przed­się­bior­stwa, tra­dy­cyj­nie zło­żyli pamiąt­kowe kwiaty na pomniku pole­głych gór­ni­ków, upa­mięt­nia­jąc tym samym tra­giczną rocz­nicę wybu­chu w KWK „Silesia”. To już 40 rocz­nica tra­gicz­nych wyda­rzeń na ówcze­snej KWK „Silesia” – 28 czerwca 1974 roku w wyniku wybu­chu metanu zgi­nęło 34 górników.

Przełomowe porozumienie związkowców i pracodawców

2014-06-17

Objęcia umów cywil­no­praw­nych obo­wiąz­kową składką na ubez­pie­cze­nie spo­łeczne i zmiany prawa o zamó­wie­niach publicz­nych doma­gają się od rządu związki zawo­dowe i orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców. Wspólny apel w tej spra­wie pod­pi­sały: Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club. Czytaj całość ›