Solidarność PG SILESIA w Warszawie

2014-10-02

Solidarność-PG-SILESIA-w-Warszawie-10

Jako jedyni z dzia­ła­ją­cych w PG SILESIA związ­ków zawo­do­wych, wzię­li­śmy udział w pikie­cie orga­ni­zo­wa­nej przez gór­ni­cze cen­trale związ­kowe pod­czas expose nowej pani pre­mier Ewy Kopacz w Warszawie. Czytaj całość ›

Kolorz: Wywalczyliśmy tyle, ile się dało. Czekamy na exposé

2014-09-26

kolorz

- Komunikat ze strony pani pre­mier jest dowo­dem na to, że dzięki pro­te­stowi uzy­ska­li­śmy przy­spie­sze­nie w tych tema­tach, któ­rych roz­wią­za­nie nam wcze­śniej obie­cy­wano. Zgadzam się z tym, że to tylko zapew­nie­nia, ale niczego wię­cej i tak nie byli­by­śmy w sta­nie uzy­skać — pod­su­mo­wuje środową blo­kadę polsko-rosyjskiego przej­ścia gra­nicz­nego w Braniewie prze­wod­ni­czący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz. Polecamy krótką roz­mowę ze związ­kow­cem, który towa­rzy­szył gór­ni­kom do końca pro­te­stu. Czytaj całość ›

Braniewo: „Obywatelskie embargo” trwa. Jest petycja do władz

2014-09-24

wegiel

Blokada kole­jo­wego przej­ścia gra­nicz­nego z Rosją w Braniewie trwa. Prowadzący pro­test prze­ciwko impor­towi rosyj­skiego węgla gór­nicy prze­ka­zali woje­wo­dzie warmińsko-mazurskiemu Marianowi Podziewskiemu pety­cję z postu­la­tami. Domagają się m.in. konkretnych dekla­ra­cji co do reali­za­cji obiet­nic zło­żo­nych przez pre­miera Donalda Tuska pod­czas spo­tkań z orga­ni­za­cjami związ­ko­wymi. Czytaj całość ›

Nie” dla rosyjskiego węgla. Górnicy blokują przejście graniczne

protest-w-warszawie-6

Górnicy zablo­ko­wali polsko-rosyjskie kole­jowe przej­ście gra­niczne w war­miń­skim Braniewie, unie­moż­li­wia­jąc wjazd skła­dów z impor­to­wa­nym węglem. — Kilka miliar­dów zło­tych rocz­nie tra­fia w ręce Rosjan, a pol­skie kopal­nie ska­zy­wane są na upa­dek. To jest chore — komen­tuje prze­by­wa­jący na miej­scu lider gór­ni­czej „Solidarności” Jarosław Grzesik. Czytaj całość ›