KE dała zgodę EPH na kupno aktywów Vattenfalla w Niemczech

2016-09-25

Fot. SPBer/wikimedia, licencja Creattive Commons

Komisja Europejska zatwier­dziła naby­cie nie­miec­kich akty­wów Vattenfalla przez kon­sor­cjum skła­da­jące się z cze­skiej grupy Energetický a průmy­slový hol­ding (EPH) oraz jej finan­so­wego part­nera PPF Investments Ltd. Czytaj całość ›

184 metrów postępu!

kombajn-silesia-famur

Obecnie w PG SILESIA pro­wa­dzona jest eks­plan­ta­cja w dwóch par­tiach złoża sys­te­mem ścia­no­wym z zawa­łem stropu, a mia­no­wi­cie ścianą nr 101 w pokł. 325/1 w par­tii zachod­niej oraz nie­dawno uru­cho­mioną ścianą nr 161 w pokł. 315 w par­tii cen­tral­nej. Roboty przy­go­to­waw­cze sku­pione są nato­miast wokół roz­cię­cia nowych pól eks­plo­ata­cyj­nych tj ściany nr 352 w pokł. 315 w par­tii zachod­niej oraz ściany nr 333 w pokł. 330 w par­tii wschod­niej. Czytaj całość ›

Prezes IPN z Czechowic-Dziedzic

2016-07-23

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pochodzący z Czechowic-Dziedzic 53-letni dr Jarosław Szarek zwy­cię­żył drugi etap kon­kursu na sta­no­wi­sko pre­zesa Instytutu Pamięci Narodowej i jest teraz ofi­cjal­nym, jedy­nym kan­dy­da­tem, reko­men­do­wa­nym na to sta­no­wi­sko przez Kolegium IPN. Czytaj całość ›

Do 19 maja rząd przygotuje stanowisko w sprawie wieku emerytalnego

2016-05-17

old-couple-1429242-639x424

Stanowisko rządu w spra­wie pro­jektu obni­ża­ją­cego wiek eme­ry­talny będzie znane 19 maja – poin­for­mo­wała mini­ster rodziny pracy i poli­tyki spo­łecz­nej Elżbieta Rafalska. Zaznaczyła, że rząd popiera pre­zy­den­cją pro­po­zy­cję obni­że­nia wieku eme­ry­tal­nego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż­czyzn. Czytaj całość ›