Do 19 maja rząd przygotuje stanowisko w sprawie wieku emerytalnego

2016-05-17

old-couple-1429242-639x424

Stanowisko rządu w spra­wie pro­jektu obni­ża­ją­cego wiek eme­ry­talny będzie znane 19 maja – poin­for­mo­wała mini­ster rodziny pracy i poli­tyki spo­łecz­nej Elżbieta Rafalska. Zaznaczyła, że rząd popiera pre­zy­den­cją pro­po­zy­cję obni­że­nia wieku eme­ry­tal­nego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż­czyzn. Czytaj całość ›

S” wywalczy wolne niedziele? Zbieramy podpisy!

2016-05-10

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wolne nie­dziele dla pra­cow­ni­ków han­dlu – o zre­ali­zo­wa­nie tego postu­latu od dawna wal­czy „Solidarność”. Teraz jed­nak po swo­jej stro­nie ma także orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców, spo­łeczne i poza­rzą­dowe.
Czytaj całość ›

Właściciel PG Silesia kupił kopalnie i elektrownie w Niemczech

2016-04-18

Logo PG silesia

Szwedzki kon­cern Vattenfall i cze­ski Energetický a Prumyslovy Holding (EPH) oraz jego part­ner finan­sowy PPF Investments zawarły 18 kwiet­nia br. umowę ws. sprze­daży kopalń węgla bru­nat­nego w Niemczech i elek­trowni nim opa­la­nych.
Czytaj całość ›

12 zł za godzinę. Rada Dialogu Społecznego poparła rządowy projekt o płacy minimalnej

2016-04-09

coins-635873_960_720

Henryk Nakonieczny z NSZZ „Solidarność”, który pro­wa­dził zespół Rady zaj­mu­jący się tą sprawą, oma­wia­jąc pro­jekt uchwały i sta­no­wi­ska RDS wyja­śnił, że stawka już w 2017 r. mogłaby zostać zwa­lo­ry­zo­wana, ponie­waż w pro­jek­cie ustawy zapi­sano coroczny jej wzrost, zgod­nie ze wzro­stem mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia za pracę. Taki wskaź­nik wzro­stu jest co roku nego­cjo­wany w Radzie. Czytaj całość ›