Dudek, Solidarność PG Silesia: w górnictwie nie obędzie się bez radykalnych cięć

2015-10-30

Dariusz Dudek

Nie może być tak, że jedni cały czas tylko żądają dosy­pa­nia pie­nię­dzy, a dru­dzy muszą stale samemu szu­kać kolej­nych oszczęd­no­ści — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, szef Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. Czytaj całość ›

Szanowni Państwo!

2015-10-12

9460f5f35fa60362143f713999b97f6b_XL

W nad­cho­dzą­cych wybo­rach o fotel posła lub sena­tora ubiega się ponad 8 tysięcy kan­dy­da­tów. Wśród nich aż 450 dotych­cza­so­wych par­la­men­ta­rzy­stów. O więk­szo­ści z tych 8 tysięcy nie­wiele wiemy, ale o tych 450. wiemy bar­dzo dużo. Wiemy przede wszyst­kim, jakie podej­mo­wali decy­zje w cza­sie swo­jej aktyw­no­ści w ławach posel­skich i sena­tor­skich. Decyzje, które miały istotny wpływ na nasze życie. Czytaj całość ›

Z życia wzięte — Czy wam to coś nie przypomina?

2015-09-28

ant-1388657

Codziennie wcze­śnie rano, mała Mrówka przy­by­wała do firmy i natych­miast roz­po­czy­nała pracę. Produkowała dużo i była szczę­śliwa. Szef – Lew był zdu­miony widząc, że Mrówka pra­cuje tak wydaj­nie. Pomyślał, że jeśli Mrówka może wytwa­rzać tak dużo bez nad­zoru, to czyż nie wytwa­rza­łaby jesz­cze wię­cej, gdyby miała nad­zorcę!? Czytaj całość ›

Czechowicki festyn Solidarności

2015-08-25

P8159544

W sobotę, 15 sierp­nia, na tere­nie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach– Dziedzicach odbył się rodzinny festyn, zor­ga­ni­zo­wany przez pod­be­skidzką „Solidarność” z oka­zji 35. rocz­nicy pod­pi­sa­nia Porozumień Sierpniowych. – Przypominając tamte wyda­rze­nia chcemy spo­tkać się razem i wspól­nie bawić, bo to jest nasze wiel­kie święto – mówił pod­czas imprezy prze­wod­ni­czący pod­be­skidz­kiej „Solidarności” Marek Bogusz. Czytaj całość ›

Dudek: Rozregulowany rynek problemem całej branży

Dariusz Dudek

Cztery orga­ni­za­cje związ­kowe funk­cjo­nu­jące w Przedsiębiorstwie Górniczym (PG) „Silesia” Sp. z o.o. zaape­lo­wały do poli­ty­ków — m.in. pre­zy­denta Andrzeja Dudy — o „pod­ję­cie sto­sow­nych kro­ków, które kom­plek­sowo ure­gu­lują obecną sytu­ację na rynku węglo­wym”. Zdaniem związ­kow­ców, pogar­sza­jąca się sytu­acja „Silesii” jest kon­se­kwen­cją błęd­nych decy­zji rządu i nie­do­pusz­czal­nych prak­tyk na pol­skim rynku węgla, w tym sprze­daży surowca poni­żej kosz­tów wydo­by­cia przez inne pod­mioty. Czytaj całość ›

D. Dudek, Solidarność PG Silesia: trudno konkurować z węglowym molochem

2015-08-17

Dariusz Dudek

Wojciech Kowalczyk wydaje się być mini­strem ds. restruk­tu­ry­za­cji KW, zamiast być mini­strem do spraw restruk­tu­ry­za­cji całego pol­skiego gór­nic­twa — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. Czytaj całość ›