Właśnie tak uratowano kopalnię Silesia

2018-06-14

Kopalnia Silesia

Nie wszy­scy pamię­tają już dziś o tym, że 26 maja 2003 roku roz­po­czął się pod­ziemny strajk w cze­cho­wic­kiej kopalni Silesia. Przez dzie­więć dni gór­nicy wal­czyli o swoją kopal­nię. Ten pro­test zapra­wił ich w boju, który osta­tecz­nie wygrali, znaj­du­jąc kilka lat póź­niej inwe­stora, który zain­we­sto­wał i roz­wi­nął zakład. Tamte wyda­rze­nia nadają się na film, a główną rolę ode­grałby w nim Dariusz Dudek, szef Solidarności w Silesii. Czytaj całość ›

Spływ Dunajcem i Inne Pienińskie Atrakcje

2018-05-09

Wycieczka z Solidarnością w dniach 8–9 wrze­sień 2018r

sobota

- zbiórka 5.30 ( Plac auto­bu­sowy przy PG SILESIA )
- wyjazd o godzi­nie 6.00 w kie­runku Dębna, zwie­dza­nie drew­nia­nego, gotyc­kiego kościoła św. Michała Archanioła, który wraz z innymi drew­nia­nymi kościołami połu­dnio­wej Małopolski został wpi­sany na Listę Świa­to­wego Dziedzictwa UNESCO
- prze­jazd w kie­runku Sromowców Wyżnych, prze­siadka na łodzie fli­sac­kie i spływ malow­ni­czym odcin­kiem Dunajca do Szczawnicy
- spa­cer po uzdro­wi­sku – Plac Dietla, pijal­nia wód mine­ral­nych, dom zdro­jowy
- prze­jazd do Jaworek i przej­ście słyn­nym wąwo­zem Homole, który jest naj­cen­niej­szą atrak­cją przy­rod­ni­czą w Pieninach, ścieżka bie­gnie nad wart­kim poto­kiem wśród stro­mych skał i głazów

- prze­jazd do Niedzicy, zakwa­te­ro­wa­nie, uro­czy­sta obia­do­ko­la­cja połą­czona z zabawą przy muzyce

nie­dziela

- śnia­da­nie
–przej­ście w kie­runku zamku „Dunajec” – zwie­dza­nie z zewnątrz śre­dnio­wiecz­nej warowni
– rejs po jezio­rze Czorsztyńskim
- prze­jazd do Czorsztyna i spa­cer do ruin zamku „Wronin”
- obiad w Niedzicy
– ok. 16:00 wyjazd w drogę powrotną

Cena:

człon­ko­wie związku– 190 zł/os

pozo­stali — 370 zł/os

przy zapi­sie pobie­ramy zaliczkę w wyso­ko­ści 100 zł/os

Cena zawiera: 1 x noc­leg w hotelu w poko­jach z łazien­kami, 1 x śnia­da­nie, 1 x uro­czy­stą obia­do­ko­la­cję z muzyką (Dj), 1 x obiad w dru­gim dniu, opiekę pilota-przewodnika, ubez­pie­cze­nie, trans­port, bilety wstępu (spływ, wąwóz Homole, zamek Czorsztyn, rejs po jeziorze).

Zapisy i wpłaty w biu­rze Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy PG SILESIA

do dnia 31 lipca 2018r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Jak powtórzyć sukces Silesii?

2018-03-19

W związku ze zło­że­niem przez spółkę Tamar Resources LTD zapy­ta­nia ofer­to­wego w spra­wie naby­cia kopalni węgla kamien­nego Krupiński w Suszcu, pre­zy­dium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność żąda natych­mia­sto­wego wstrzy­ma­nia wszel­kich dzia­łań likwi­da­cyj­nych doty­czą­cych majątku niniej­szej kopalni pro­wa­dzo­nych zarówno na powierzchni, jak i w pod­ziem­nych wyro­bi­skach” – pisze w piśmie do mini­stra ener­gii Krzysztofa Tchórzewskiego szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. Czytaj całość ›