Miesięczne archiwum: Marzec 2014

Plan Imprez Sportowo-Rekreacyjnych organizowanych przez NSZZ Solidarność przy PG SILESIA ( 2014– 2015 )

2014-03-10

Maj– Zawody Wędkarskie
Maj/Czerwiec– Wyjazd z oka­zji Dnia Dziecka
Czerwiec– Turniej Piłki Nożnej
Wrzesień– Wyjazd na Grzyby
Listopad/Grudzień– Comber Babski
Listopad/Grudzień– Karczma Piwna
Styczeń 2015 Wyjazd na narty ( w zależ­no­ści od warun­ków )
Luty 2015 Kulig ( w zależ­no­ści od warunków )

Planujemy dodat­kowo w roku 2014 zor­ga­ni­zo­wać wycieczkę zagraniczną.

Plan Imprez Sportowo-Rekreacyjnych oraz Uroczystości orga­ni­zo­wa­nych przez Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność. ( 2014 )

Luty– Turniej Bowlingowi ( Kręgle )
Kwiecień– Zawody Strzeleckie
Maj– Turniej Piłki Nożnej
Czerwiec– Zawody Wędkarskie
Sierpień– Obchody 34 Rocznica Powstania NSZZ Solidarność
6 Wrzesień– Festyn Związkowy
Wrzesień– Ogólnopolski Rajd Górski „Solidarności”
Listopad– Turniej Tenisa Stołowego

Szkolenia orga­ni­zo­wane przez Komisje Zakładową NSZZ Solidarność przy PG SILESIA oraz Zarząd Regionu Podbeskidzie w 2014r

26 Marzec– Rozwój Związku ( Grupa Przeszkolona )
27–28 Marzec– Rozwój Związku ( Grupa Nowa )
23–25 Kwiecień– Profesjonalizm orga­ni­za­cji zakła­do­wej
14–16 Maj– Ogólnozwiązkowe
29–30 Maj– Mobbing w miej­scu pracy
26–27 Czerwiec– Bycie lide­rem związ­ko­wym – to zobo­wią­zuje
2–5 Wrzesień– Szkolenie medialne– warsz­taty medialne
14–17 Październik– Cele i umie­jęt­no­ści lidera
Październik/Listopad– Eures
Listopad– Szkolenie dla Komisji Rewizyjnej

Szkolenie z zakresu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Pracy oraz Zakładowego Funduszu Świad­czeń Socjalnych dla pra­cow­ni­ków PG SILESIA ( 2,5dnia)

Przypominamy, iż dys­po­nu­jemy kar­tami wej­ścio­wymi na kryty basen MOSiR w Czechowicach –Dziedzicach oraz Kartami Wędkarskimi które można wypo­ży­czyć w biu­rze Komisji Zakładowej.

Zapisy na poszcze­gólne imprezy i szko­le­nia w sie­dzi­bie związku.