Miesięczne archiwum: Marzec 2018

Jak powtórzyć sukces Silesii?

2018-03-19

W związku ze zło­że­niem przez spółkę Tamar Resources LTD zapy­ta­nia ofer­to­wego w spra­wie naby­cia kopalni węgla kamien­nego Krupiński w Suszcu, pre­zy­dium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność żąda natych­mia­sto­wego wstrzy­ma­nia wszel­kich dzia­łań likwi­da­cyj­nych doty­czą­cych majątku niniej­szej kopalni pro­wa­dzo­nych zarówno na powierzchni, jak i w pod­ziem­nych wyro­bi­skach” – pisze w piśmie do mini­stra ener­gii Krzysztofa Tchórzewskiego szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. Czytaj całość ›