Jak powtórzyć sukces Silesii?

2018-03-19

A- A A+
kwk-silesia

„W związku ze zło­że­niem przez spółkę Tamar Resources LTD zapy­ta­nia ofer­to­wego w spra­wie naby­cia kopalni węgla kamien­nego Krupiński w Suszcu, pre­zy­dium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność żąda natych­mia­sto­wego wstrzy­ma­nia wszel­kich dzia­łań likwi­da­cyj­nych doty­czą­cych majątku niniej­szej kopalni pro­wa­dzo­nych zarówno na powierzchni, jak i w pod­ziem­nych wyro­bi­skach” – pisze w piśmie do mini­stra ener­gii Krzysztofa Tchórzewskiego szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Kopalnię Silesia w Czechowicach-Dziedzicach rząd w swoim cza­sie ska­zał na likwi­da­cję. Ale Silesia z nie­złym skut­kiem fedruje do dziś dzięki sprze­ci­wowi i ini­cja­ty­wie gór­ni­czej Solidarności tej kopalni. W dużym skró­cie: związ­kowcy zna­leźli inwe­stora. Ten sce­na­riusz się powta­rza, oby z tak samo szczę­śli­wym efektem.

Tym razem cho­dzi o kopal­nię w Suszcu w powie­cie psz­czyń­skim. Z ini­cja­tywy gór­ni­ków likwi­do­wa­nej kopalni Krupiński 30 sierp­nia ub.r. powstała grupa ini­cja­tywna spółki pra­cow­ni­czej. Znaleziono inwe­stora goto­wego wyku­pić kopal­nię i wzno­wić wydo­by­cie. Projekt ponow­nego uru­cho­mie­nia zakładu wsparło pre­zy­dium Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Mocny kan­dy­dat na inwe­stora
Inwestor to bry­tyj­ska firma Tamar Resources. Jak infor­muje m.in. Bloomberg, ma duże aktywa finan­sowe. Tamar ma gotowy biz­ne­splan i mogłaby ponow­nie roz­po­cząć wydo­by­cie już w IV kwar­tale przy­szłego roku. Według nie­któ­rych infor­ma­cji za Tamar Resources stoi jako part­ner GreenStone Resources, fun­dusz spe­cja­li­zu­jący się m.in. w inwe­sty­cjach w sek­to­rze wydo­byw­czym. Jako pri­vate equ­ity [szcze­gólny rodzaj inwe­sty­cji kapi­ta­ło­wych sta­no­wią­cych zewnętrzne źró­dło finan­so­wa­nia spółek nie­do­pusz­czo­nych do obrotu publicz­nego – przyp. red.]  nie sta­nowi opcji alter­na­tyw­nej dla tra­dy­cyj­nych ryn­ków publicz­nych. Greenstone uznaje sens inwe­sto­wa­nia w sek­tor wydo­byw­czy węglo­wo­do­rów i nie­od­łączne ryzyko tego inwe­sto­wa­nia. Dlatego podej­muje się dłu­go­ter­mi­no­wych inwe­sty­cji, dobrze dosto­so­wa­nych do sek­tora wydo­byw­czego, zwłasz­cza gór­nic­twa węgla kamien­nego. Ma w tym około 80 lat doświadczeń…

Materiał pocho­dzi ze strony: http://www.solidarnosc.org.pl