Miesięczne archiwum: Lipiec 2013

Artykuł Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy — lipiec 2013

Kończy się drugi kwar­tał 2013roku. Po trud­nym początku roku, kiedy wyda­rzył się wypa­dek zbio­rowy, sytu­acja pod wzglę­dem bez­pie­czeń­stwa usta­bi­li­zo­wała się i jest w tej kwe­stii znaczna poprawa w sto­sunku do roku ubie­głego. Myślę że składa się na to kilka czyn­ni­ków. W ostat­nim okre­sie nie było wielu przy­jęć do PG SILESIA, załoga powoli się inte­gruje, nabywa nie­zbęd­nego doświad­cze­nia, które w gór­nic­twie jest bar­dzo potrzebne aby bez­piecz­nie pra­co­wać. Znaczna część pra­cow­ni­ków uczęsz­cza do szkół gór­ni­czych, pod­nosi swoje kwa­li­fi­ka­cje przez róż­nego rodzaju kursy i szko­le­nia. To wszystko składa się na to, że świa­do­mość pra­cow­ni­ków jest coraz wyż­sza, a to prze­nosi się na bez­pieczne wyko­ny­wa­nie robót. Czytaj całość ›