Czechowice– Dziedzice: węgiel i borowony

2013-07-30

A- A A+

W ostat­nich latach cze­cho­wicka spółka zre­ali­zo­wała kilka waż­nych pro­jek­tów eko­lo­gicz­nych. Przedsiębiorstwo Górnicze SilesiA z roz­wagą pla­nuje swoją dal­szą dzia­łal­ność. Troska o zabez­pie­cze­nie powierzchni przed skut­kami eks­plo­ata­cji ma priorytet.

Niemal od razu po prze­ję­ciu kopalni SILESIA w grud­niu 2010 r. PG SILESIA roz­po­częło dzia­ła­nia, mające na celu kon­trolę i utrzy­ma­nie peł­nej wydaj­no­ści pom­powni prze­ciw­po­wo­dzio­wych oraz pom­powni zlo­ka­li­zo­wa­nych w niec­kach obni­że­nio­wych. Mimo, że do kwiet­nia 2012 r. PG SILESIA nie pro­wa­dziło eks­plo­ata­cji gór­ni­czej w rejo­nie Goczałkowic-Zdroju, w ramach dobro­są­siedz­kiej współ­pracy z gminą wyko­nano sze­reg prac, mają­cych na celu poprawę bez­pie­czeń­stwa powo­dzio­wego w gra­ni­cach terenu gór­ni­czego. Godne uwagi są zwłasz­cza dwa opra­co­wa­nia doty­czące wpływu eks­plo­ata­cji doko­na­nej i pro­jek­to­wa­nej na złoże boro­winy w Goczałkowicach-Zdroju w kon­tek­ście zacho­wa­nia jego wła­sno­ści lecz­ni­czych i sto­sun­ków wod­nych rejonu złoża boro­winy w Goczałkowicach-Zdroju w aspek­cie pro­jek­to­wa­nej eks­plo­ata­cji gór­ni­czej. To ostat­nie bada­nie prze­pro­wa­dzono z uwzględ­nie­niem roz­wią­zań pro­jek­to­wych, mają­cych na celu utrzy­ma­nie reżimu hydro­lo­gicz­nego złoża oraz tere­nów przyległych.

Działa zespół zadaniowy

Z ini­cja­tywy PG SILESIA powo­łano ponadto zespół zada­niowy w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Podczas posie­dzeń ana­li­zo­wane są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa prze­ciw­po­wo­dzio­wego, m.in. w związku z pla­no­waną eks­plo­ata­cją gór­ni­czą kopalni.

- Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia zade­kla­ro­wało wyko­na­nie kon­ser­wa­cji śluzy w lewym wale rzeki Wisły w Goczałkowicach-Zdroju. Wykonaliśmy już odmu­le­nie zbior­nika przy pom­powni w Goczałkowicach-Zdroju dla uspraw­nie­nia pracy pom­powni przy ul. Stawowej. Naprawiony został rów­nież uszko­dzony pod­czas akcji powo­dzio­wej w 2010 r. bystro­tok w lewym wale rzeki Wisły, przy pom­powni DK1. Jesienią ub.r. w ramach współ­pracy z Uzdrowiskiem Goczałkowice-Zdrój, Wojewódzkim Ośrodkiem Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym uczest­ni­czy­li­śmy też w pra­cach kon­ser­wa­cyj­nych na rowach w rejo­nie złoża boro­winy — wyli­cza Ewa Szpejna z Działu Komunikacji PG Silesia.

Od momentu prze­ję­cia kopalni cze­cho­wicka spółka węglowa na bie­żąco wyko­nuje sze­reg prac w pom­pow­niach Stawowa i DK1; są to remonty i prze­glądy pomp, zakup nowych pomp, prace kon­ser­wa­cyjne, łącz­nie z naprawą oświe­tle­nia i innymi bie­żą­cymi naprawami.

PG SILESIA pro­wa­dziło także roz­mowy z przed­sta­wi­cie­lami uzdro­wi­ska Goczałkowice-Zdrój na temat ochrony powierzchni terenu i złoża boro­winy Rudołtowice w aspek­cie pla­no­wa­nej dzia­łal­no­ści gór­ni­czej. 15 grud­nia 2011 r. zostało pod­pi­sane poro­zu­mie­nie, regu­lu­jące warunki pro­wa­dze­nia eks­plo­ata­cji gór­ni­czej w celu zapew­nie­nia ochrony złoża borowiny.

Reżim hydro­lo­giczny

Docelowo PG SILESIA pla­nuje moder­ni­za­cję pom­powni odwad­nia­ją­cej przy ul. Stawowej w Goczałkowicach-Zdroju w celu zapew­nie­nia peł­nej wydaj­no­ści i bez­a­wa­ryj­no­ści jej pracy. Firma uzy­skała ponadto pozwo­le­nie wod­no­prawne oraz decy­zję zatwier­dza­jącą pro­jekt budow­lany. Przed dwoma mie­sią­cami wyko­nano pro­fi­lo­wa­nie niwe­lety dna rowów w Goczałkowicach-Zdroju, w rejo­nie złoża Borowiny, zgod­nie z zale­ce­niami zawar­tymi w opra­co­wa­niu „Ocena sto­sun­ków wod­nych rejonu złoża boro­winy w Goczałkowicach-Zdroju w aspek­cie pro­jek­to­wa­nej eks­plo­ata­cji gór­ni­czej z uwzględ­nie­niem roz­wią­zań pro­jek­to­wych mają­cych na celu utrzy­ma­nie reżimu hydro­lo­gicz­nego przed­mio­to­wego złoża oraz tere­nów przy­le­głych”. Działania te mają na celu zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie skut­ków pro­jek­to­wa­nej eks­plo­ata­cji i utrzy­ma­nie złoża boro­winy w odpo­wied­nim sta­nie nawodnienia.

Ponadto w rejo­nie złoża boro­winy została zało­żona sieć linii obser­wa­cyj­nych dla pro­wa­dze­nia sta­łego moni­to­ro­wa­nia osia­dań terenu, spo­wo­do­wa­nych eks­plo­ata­cją górniczą.

Rozpoczęto już prace pole­ga­jące na pod­wyż­sze­niu obwa­ło­wań stawu Rontok Małegy i lewego wału rzeki Wisły w Goczałkowicach-Zdroju. W tym celu poczy­niono sze­reg uzgod­nień z wła­ści­cie­lami grun­tów oraz admi­ni­stra­to­rami obiek­tów. Wykonany został też pro­jekt nad­bu­dowy obwa­ło­wa­nia Rontoka Małego bez­po­śred­nio sąsia­du­ją­cego ze zło­żem boro­winy, a także pro­jekt nad­bu­dowy lewego obwa­ło­wa­nia rzeki Wisły w rejo­nie złoża boro­winy. Wszystkie roz­wią­za­nia pro­jek­towe uwzględ­niają suge­stie zawarte w opra­co­wa­niach naukowych.

Artykuł pocho­dzi ze strony www.nettg.pl