Czechowice- Dziedzice: węgiel i borowony

2013-07-30

A- A A+

W ostatnich latach czechowicka spółka zrealizowała kilka ważnych projektów ekologicznych. Przedsiębiorstwo Górnicze SilesiA z rozwagą planuje swoją dalszą działalność. Troska o zabezpieczenie powierzchni przed skutkami eksploatacji ma priorytet.

Niemal od razu po przejęciu kopalni SILESIA w grudniu 2010 r. PG SILESIA rozpoczęło działania, mające na celu kontrolę i utrzymanie pełnej wydajności pompowni przeciwpowodziowych oraz pompowni zlokalizowanych w nieckach obniżeniowych. Mimo, że do kwietnia 2012 r. PG SILESIA nie prowadziło eksploatacji górniczej w rejonie Goczałkowic-Zdroju, w ramach dobrosąsiedzkiej współpracy z gminą wykonano szereg prac, mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego w granicach terenu górniczego. Godne uwagi są zwłaszcza dwa opracowania dotyczące wpływu eksploatacji dokonanej i projektowanej na złoże borowiny w Goczałkowicach-Zdroju w kontekście zachowania jego własności leczniczych i stosunków wodnych rejonu złoża borowiny w Goczałkowicach-Zdroju w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej. To ostatnie badanie przeprowadzono z uwzględnieniem rozwiązań projektowych, mających na celu utrzymanie reżimu hydrologicznego złoża oraz terenów przyległych.

Działa zespół zadaniowy

Z inicjatywy PG SILESIA powołano ponadto zespół zadaniowy w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Podczas posiedzeń analizowane są kwestie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, m.in. w związku z planowaną eksploatacją górniczą kopalni.

– Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia zadeklarowało wykonanie konserwacji śluzy w lewym wale rzeki Wisły w Goczałkowicach-Zdroju. Wykonaliśmy już odmulenie zbiornika przy pompowni w Goczałkowicach-Zdroju dla usprawnienia pracy pompowni przy ul. Stawowej. Naprawiony został również uszkodzony podczas akcji powodziowej w 2010 r. bystrotok w lewym wale rzeki Wisły, przy pompowni DK1. Jesienią ub.r. w ramach współpracy z Uzdrowiskiem Goczałkowice-Zdrój, Wojewódzkim Ośrodkiem Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym uczestniczyliśmy też w pracach konserwacyjnych na rowach w rejonie złoża borowiny – wylicza Ewa Szpejna z Działu Komunikacji PG Silesia.

Od momentu przejęcia kopalni czechowicka spółka węglowa na bieżąco wykonuje szereg prac w pompowniach Stawowa i DK1; są to remonty i przeglądy pomp, zakup nowych pomp, prace konserwacyjne, łącznie z naprawą oświetlenia i innymi bieżącymi naprawami.

PG SILESIA prowadziło także rozmowy z przedstawicielami uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój na temat ochrony powierzchni terenu i złoża borowiny Rudołtowice w aspekcie planowanej działalności górniczej. 15 grudnia 2011 r. zostało podpisane porozumienie, regulujące warunki prowadzenia eksploatacji górniczej w celu zapewnienia ochrony złoża borowiny.

Reżim hydrologiczny

Docelowo PG SILESIA planuje modernizację pompowni odwadniającej przy ul. Stawowej w Goczałkowicach-Zdroju w celu zapewnienia pełnej wydajności i bezawaryjności jej pracy. Firma uzyskała ponadto pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję zatwierdzającą projekt budowlany. Przed dwoma miesiącami wykonano profilowanie niwelety dna rowów w Goczałkowicach-Zdroju, w rejonie złoża Borowiny, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu „Ocena stosunków wodnych rejonu złoża borowiny w Goczałkowicach-Zdroju w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej z uwzględnieniem rozwiązań projektowych mających na celu utrzymanie reżimu hydrologicznego przedmiotowego złoża oraz terenów przyległych”. Działania te mają na celu zminimalizowanie skutków projektowanej eksploatacji i utrzymanie złoża borowiny w odpowiednim stanie nawodnienia.

Ponadto w rejonie złoża borowiny została założona sieć linii obserwacyjnych dla prowadzenia stałego monitorowania osiadań terenu, spowodowanych eksploatacją górniczą.

Rozpoczęto już prace polegające na podwyższeniu obwałowań stawu Rontok Małegy i lewego wału rzeki Wisły w Goczałkowicach-Zdroju. W tym celu poczyniono szereg uzgodnień z właścicielami gruntów oraz administratorami obiektów. Wykonany został też projekt nadbudowy obwałowania Rontoka Małego bezpośrednio sąsiadującego ze złożem borowiny, a także projekt nadbudowy lewego obwałowania rzeki Wisły w rejonie złoża borowiny. Wszystkie rozwiązania projektowe uwzględniają sugestie zawarte w opracowaniach naukowych.

Artykuł pochodzi ze strony www.nettg.pl