Miesięczne archiwum: Luty 2012

Pismo do Prezesa i Rady Nadzorczej PG SILESIA

2012-02-25

Czechowice-Dziedzice, dnia 02 luty 2012 r.
Jiri Pastika
Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu
PG SILESIA

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA Sp. z o.o. mając na wzglę­dzie dobro pra­cow­ni­ków oraz ich rodzin, powo­łu­jąc się na zapisy Umowy Społecznej Rozdz.V art. 18 pkt 4 w brzmieniu:

  • Inwestor dekla­ruje, że w przy­padku koniecz­no­ści zatrud­nia­nia nowych pra­cow­ni­ków Pracodawca zapewni pierw­szeń­stwo w zatrud­nie­niu dla człon­ków rodzin Pracowników posia­da­ją­cych wyma­gane kwa­li­fi­ka­cje wyni­ka­jące z potrzeb Pracodawcy

Zwraca się o nie­zwłoczne udzie­le­nie pisem­nej odpo­wie­dzi na nastę­pu­jące pytania:

  1. Ile osób z jakimi kwa­li­fi­ka­cjami i na jakich sta­no­wi­skach zostało przy­ję­tych do PG SILESIA po 9 grud­nia 2010r z roz­bi­ciem na poszcze­gólne działy włącz­nie z administracją.
  2. Ile osób zatrud­nio­nych w tym okre­sie było człon­kami rodzin Pracowników.
Z powa­ża­niem

Rozdzielnik:

  • Rada Nadzorcza PG SILESIA
  • Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych Arkadiusz Kawecki

Pismo do Prezesa i Rady Nadzorczej PG SILESIA

2012-02-01

Czechowice-Dziedzice, dnia 02 luty 2012 r.


Jiri Pastika
Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu
PG SILESIA

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA Sp. z o.o. mając na wzglę­dzie dobro pra­cow­ni­ków oraz ich rodzin, powo­łu­jąc się na zapisy Umowy Społecznej Rozdz.V art. 18 pkt 4 w brzmieniu:

  • Inwestor dekla­ruje, że w przy­padku koniecz­no­ści zatrud­nia­nia nowych pra­cow­ni­ków Pracodawca zapewni pierw­szeń­stwo w zatrud­nie­niu dla człon­ków rodzin Pracowników posia­da­ją­cych wyma­gane kwa­li­fi­ka­cje wyni­ka­jące z potrzeb Pracodawcy

Zwraca się o nie­zwłoczne udzie­le­nie pisem­nej odpo­wie­dzi na nastę­pu­jące pytania:

  1. Ile osób z jakimi kwa­li­fi­ka­cjami i na jakich sta­no­wi­skach zostało przy­ję­tych do PG SILESIA po 9 grud­nia 2010r z roz­bi­ciem na poszcze­gólne działy włącz­nie z administracją.
  2. Ile osób zatrud­nio­nych w tym okre­sie było człon­kami rodzin Pracowników.
Z powa­ża­niem

 

 

Rozdzielnik:

  • Rada Nadzorcza PG SILESIA
  • Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych Arkadiusz Kawecki