Miesięczne archiwum: Sierpień 2015

Czechowicki festyn Solidarności

2015-08-25

W sobotę, 15 sierp­nia, na tere­nie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach– Dziedzicach odbył się rodzinny festyn, zor­ga­ni­zo­wany przez pod­be­skidzką „Solidarność” z oka­zji 35. rocz­nicy pod­pi­sa­nia Porozumień Sierpniowych. – Przypominając tamte wyda­rze­nia chcemy spo­tkać się razem i wspól­nie bawić, bo to jest nasze wiel­kie święto – mówił pod­czas imprezy prze­wod­ni­czący pod­be­skidz­kiej „Solidarności” Marek Bogusz. Czytaj całość ›

Dudek: Rozregulowany rynek problemem całej branży

Cztery orga­ni­za­cje związ­kowe funk­cjo­nu­jące w Przedsiębiorstwie Górniczym (PG) „Silesia” Sp. z o.o. zaape­lo­wały do poli­ty­ków — m.in. pre­zy­denta Andrzeja Dudy — o „pod­ję­cie sto­sow­nych kro­ków, które kom­plek­sowo ure­gu­lują obecną sytu­ację na rynku węglo­wym”. Zdaniem związ­kow­ców, pogar­sza­jąca się sytu­acja „Silesii” jest kon­se­kwen­cją błęd­nych decy­zji rządu i nie­do­pusz­czal­nych prak­tyk na pol­skim rynku węgla, w tym sprze­daży surowca poni­żej kosz­tów wydo­by­cia przez inne pod­mioty. Czytaj całość ›

D. Dudek, Solidarność PG Silesia: trudno konkurować z węglowym molochem

2015-08-17

Wojciech Kowalczyk wydaje się być mini­strem ds. restruk­tu­ry­za­cji KW, zamiast być mini­strem do spraw restruk­tu­ry­za­cji całego pol­skiego gór­nic­twa — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. Czytaj całość ›