Czechowicki festyn Solidarności

2015-08-25

A- A A+
P8159544

W sobotę, 15 sierp­nia, na tere­nie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach– Dziedzicach odbył się rodzinny festyn, zor­ga­ni­zo­wany przez pod­be­skidzką „Solidarność” z oka­zji 35. rocz­nicy pod­pi­sa­nia Porozumień Sierpniowych. – Przypominając tamte wyda­rze­nia chcemy spo­tkać się razem i wspól­nie bawić, bo to jest nasze wiel­kie święto – mówił pod­czas imprezy prze­wod­ni­czący pod­be­skidz­kiej „Solidarności” Marek Bogusz.

Choć pogoda pró­bo­wała pokrzy­żo­wać plany orga­ni­za­to­rów i pierw­szych uczest­ni­ków imprezy powi­tała rzę­si­stym desz­czem, to jed­nak z boga­tego pro­gramu festynu sko­rzy­stało łącz­nie kilka tysięcy osób. Przygotowano całe mnó­stwo atrak­cji dla dzieci i doro­słych. W trak­cie trwa­ją­cej aż do pół­nocy imprezy wystą­pili mię­dzy innymi zespół Rebelia, który wyko­nał covery wielu pol­skich i zagra­nicz­nych prze­bo­jów. Na sce­nie z wła­snym zespo­łem poja­wił się też uczest­nik pro­gramu X Factor Thomas Grotto, który zapre­zen­to­wał wła­sne aran­ża­cje naj­więk­szych, nie tylko wło­skich prze­bo­jów. Gwiazdą wie­czoru była legen­darna Formacja Nieżywych Schabuff, dzia­ła­jąca z powo­dze­niem na pol­skim rynku muzycz­nym od… 1982 roku! Festyn zakoń­czył się impo­nu­ją­cym poka­zem lase­rów i sztucz­nych ogni. Współorganizatorami festynu, obok pod­be­skidz­kiej „Solidarności”, było mia­sto Czechowice– Dziedzice oraz Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, główny spon­sor tej imprezy. Sponsorami festynu były także PZU oraz BGŻ BNP Paribas. Patronat medialny nad naszym świę­tem objęło Radio Bielsko.

Zobacz gale­rię