Miesięczne archiwum: Styczeń 2013

Harmonogram imprez organizowanych przez NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA do marca 2013r.

2013-01-25

  • 27.10.2010 – Turniej pił­kar­ski w Jaworznie Organizujemy wyjazd i pobyt dru­żyny NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA na tur­niej piłki noż­nej w Jaworznie.
  • 30.11.2012 – Comber Babski Współorganizujemy imprezę dla pań, pra­cow­nic PG SILESIA z oka­zji Barbórki – Comber Babski.
  • 8.12.2012 – Biesiada Piwna Organizujemy Biesiadę Piwną dla człon­ków NSZZ „Solidarność” z oka­zji Święta Górniczego – Barbórka. Impreza przy­go­to­wy­wana na 300 osób.
  • Styczeń 2013 – wyjazd na narty
  • Luty 2013 – kulig

Najlepsze imprezy i wyjazdy tylko z nami
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zakładowy układ zbiorowy pracy

Związki zawo­dowe z Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach pod­pi­sały z zarzą­dem spółki nowy zakła­dowy układ zbio­rowy pracy dla pra­cow­ni­ków kopalni. Jak mówi Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący zakła­do­wej Solidarności, układ zawiera nowo­cze­sne roz­wią­za­nia w zakre­sie zatrud­nia­nia i wyna­gra­dza­nia pracowników.

- Jesteśmy bar­dzo zado­wo­leni, bo w ukła­dzie zapi­sane zostały jasne kry­te­ria drogi awansu zawo­do­wego, połą­czone z ade­kwat­nym wyna­gro­dze­niem, czyli za dobrą pracę będą godne zarobki. W ZUZP zawarty też został kon­kretny zapis, doty­czący rocz­nej wypłaty nagrody z zysku dla pra­cow­ni­ków. Cieszy nas też fakt, że ZUZP gwa­ran­tuje, iż człon­ko­wie rodzin pra­cow­ni­ków będą mieli pierw­szeń­stwo w zatrud­nie­niu w kopalni – pod­kre­śla szef zakła­do­wej „S”.

Dudek infor­muje, że nowy ZUZP strony two­rzyły od pod­staw, nie wzo­ru­jąc się na żad­nym innym ukła­dzie funk­cjo­nu­ją­cym w branży gór­ni­czej. – Dzięki temu powstał ZUZP na miarę XXI wieku, zgodny z ocze­ki­wa­niami pra­cow­ni­ków. Zapisy w nim zawarte sza­nują ich god­ność, gwa­ran­tują godziwą płacę i pro­mują jej efek­tyw­ność. W ZUZP ogromny nacisk poło­ży­li­śmy rów­nież na poprawę bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy, bo chcemy, by nasza kopal­nia była naj­bez­piecz­niej­sza w Polsce – dodaje prze­wod­ni­czący Solidarności w PG „Silesia”.

Układ prze­ka­zany został do Państwowej Inspekcji Pracy w dniu pod­pi­sa­nia, czyli 19 lipca. – Zgodnie z usta­le­niami z zarzą­dem PG „Silesia” nowy ZUZP wej­dzie w życie od 1 wrze­śnia. Wtedy też auto­ma­tycz­nie prze­staną obo­wią­zy­wać zapisy “sta­rego” układu oraz umowa spo­łeczna pod­pi­sana w grud­niu 2010 roku, oprócz zawar­tych w niej zapi­sów doty­czą­cych gwa­ran­cji zatrud­nie­nia – infor­muje przewodniczący.

Negocjacje nad nowym ukła­dem zbio­ro­wym pracy dla pra­cow­ni­ków PG „Silesia” roz­po­częły się w grud­niu 2010 roku, tuż po sprze­daży kopalni cze­skiemu inwe­sto­rowi stra­te­gicz­nemu – fir­mie Energetický a průmy­slový hol­ding (EPH). To w ogrom­nej mie­rze zasługa zakła­do­wej Solidarności, która z deter­mi­na­cją zmie­rzała do rato­wa­nia przed likwi­da­cją kopalni nie­ren­tow­nej dla Kompanii Węglowej. Po dwóch nie­uda­nych pró­bach jej sprze­daży przez Kompanię związ­kowcy, nie chcąc dopu­ścić do zala­nia zakładu, sku­tecz­nie prze­ko­nali załogę do utwo­rze­nia spółki pra­cow­ni­czej na bazie majątku kopalni. Spółka została zare­je­stro­wana w 2010 roku pod nazwą Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia. Zasoby cze­cho­wic­kiej kopalni prze­kra­czają 500 milio­nów ton węgla niskosiarkowego.

EPH rośnie w silę!

2013-01-17

Czeska grupa EPH, wła­ści­ciel PG Silesia, stała się jedną z naj­więk­szych euro­pej­skich spółek ener­ge­tycz­nych w Europie Środ­ko­wej. To efekt naby­cia 49 proc. udzia­łów i prze­ję­cia kon­troli zarząd­czej w Slovenský ply­náren­ský prie­my­sel a.s. (SPP), klu­czo­wej euro­pej­skiej spółce dzia­ła­ją­cej w sek­to­rze gazo­wym — poin­for­mo­wała por­tal gór­ni­czy nettg.pl rzecz­niczka PG Silesia Ewa Szpejna.
Czytaj całość ›

Wyjazd na narty

2013-01-12

Komisja zakła­dowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA infor­muje, że w dniu 2 lutego 2013 roku orga­ni­zuje Rodzinny Wyjazd Na Narty do Istebnej(ośrodek nar­ciar­ski Złoty Groń).

Informujemy, że oferta skie­ro­wana jest nie tylko dla osób jeż­dżą­cych na nar­tach, ale rów­nież dla rodzin i ich dzieci lubią­cych pozjeż­dżać na san­kach czy spę­dzić aktyw­nie czas w górach.

Zapisy pro­wa­dzone są w sie­dzi­bie NSZZ „Solidarność” PG SILESIA do dnia 31 stycz­nia 2013r.

Węgiel dla pracowników!

2013-01-03

W związku z pismem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” do Prezesa
PG SILESIA z dnia 07 listo­pada 2012r w spra­wie moż­li­wo­ści zakupu węgla na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach przez pra­cow­ni­ków PG SILESIA,
infor­mu­jemy co ustalono ;

  • cena 1 tony węgla– 420 zł netto ( 516,60 z VAT )
  • moż­li­wość zakupu– do 5 ton na pracownika
  • sor­ty­ment węgla– orzech II
  • ter­min reali­za­cji — 07.01.2013 do 31.03.2013
  • miej­sce odbioru– skład węgla przed­się­bior­stwa HASTECH Sp. j. ul Nad Białką ( obok Kopalni)

Szczegółowe infor­ma­cje w Zarządzeniu Prezesa PG SILESIA nr 1/2013 z dnia
03 stycz­nia 2013 lub w sie­dzi­bie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Prezenty dla dzieciaków z okazji Świąt Bożego Narodzenia

W dniu 8.12.2012r w cza­sie Biesiady NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA została zor­ga­ni­zo­wana zbiórka na rzecz dzieci Śp. Piotra Szarego, pra­cow­nika PG SILESIA i członka NSZZ „Solidarność”. Zebrane pie­nią­dze zostały prze­zna­czone na zakup pre­zen­tów z oka­zji Świat Bożego Narodzenia. Wśród wielu pre­zen­tów były min PlayStation 3,dwie MP 4, apa­rat foto­gra­ficzny, sanki ze śpi­wo­rem oraz wiele zaba­wek na łączną kwotę 2414,83 zł. Prezenty zostały prze­ka­zane dzie­cia­kom 20 grud­nia przez Przewodniczącego NSZZ „ Solidarność” przy PG SILESIA Dariusza Dudka, ku wiel­kiej ucie­sze i zasko­cze­niu dzie­cia­ków.
Wszystkim dar­czyń­com, człon­kom związku i nie tylko, wyrazy wdzięcz­no­ści i podzię­ko­wa­nia składa Górnicza Solidarność z PG SILESIA.

Z gór­ni­czym pozdro­wie­niem
Szczęść Boże
NSZZ „Solidarność”
Przy PG SILESIA