Prezenty dla dzieciaków z okazji Świąt Bożego Narodzenia

2013-01-03

A- A A+
DSCN80733

W dniu 8.12.2012r w cza­sie Biesiady NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA została zor­ga­ni­zo­wana zbiórka na rzecz dzieci Śp. Piotra Szarego, pra­cow­nika PG SILESIA i członka NSZZ „Solidarność”. Zebrane pie­nią­dze zostały prze­zna­czone na zakup pre­zen­tów z oka­zji Świat Bożego Narodzenia. Wśród wielu pre­zen­tów były min PlayStation 3,dwie MP 4, apa­rat foto­gra­ficzny, sanki ze śpi­wo­rem oraz wiele zaba­wek na łączną kwotę 2414,83 zł. Prezenty zostały prze­ka­zane dzie­cia­kom 20 grud­nia przez Przewodniczącego NSZZ „ Solidarność” przy PG SILESIA Dariusza Dudka, ku wiel­kiej ucie­sze i zasko­cze­niu dzie­cia­ków.
Wszystkim dar­czyń­com, człon­kom związku i nie tylko, wyrazy wdzięcz­no­ści i podzię­ko­wa­nia składa Górnicza Solidarność z PG SILESIA.

Z gór­ni­czym pozdro­wie­niem
Szczęść Boże
NSZZ „Solidarność”
Przy PG SILESIA