Miesięczne archiwum: Wrzesień 2013

Apel o zbieranie podpisów!

2013-09-24

Manifestacja poka­zała nie tylko naszą siłę i deter­mi­na­cję, ale rów­nież – a może przede wszyst­kim – ogromne popar­cie i zaufa­nie spo­łe­czeń­stwa, które ocze­kuje zmian. To poka­zuje, że „Solidarność” i pozo­stałe związki zawo­dowe są dzi­siaj jedyną realną siłą zdolną do prze­ciw­sta­wie­nia się złej poli­tyce pro­wa­dzo­nej w Warszawie na ulicy Wiejskiej. To duże zobo­wią­za­nie. Nie wolno nam go zawieść. Czytaj całość ›

Solidarność przy PG SILESIA na Dniach Protestu

2013-09-17

W dniach od 11 do 14 wrze­śnia w Warszawie, odbyły się ogól­no­pol­skie Dni Protestu pod hasłem „Dość Lekceważenia Społeczeństwa”. Punktem kul­mi­na­cyj­nym pro­te­stu była sobot­nia mani­fe­sta­cja w któ­rej uczest­ni­czyło około 200 tysięcy osób. Czytaj całość ›

PG Silesia: rozmowy o wariancie hybrydowym drogi S1

PG Silesia

Dariusz Dudek z Silesii Walczącej oraz Ewa Tomala-Borucka z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poru­szali kwe­stie pla­no­wa­nej inwe­sty­cji od strony spo­łecz­nej. Czytaj całość ›