Solidarność przy PG SILESIA na Dniach Protestu

2013-09-17

A- A A+
manifestacja-warszawa-033

W dniach od 11 do 14 wrze­śnia w Warszawie, odbyły się ogól­no­pol­skie Dni Protestu pod hasłem „Dość Lekceważenia Społeczeństwa”. Punktem kul­mi­na­cyj­nym pro­te­stu była sobot­nia mani­fe­sta­cja w któ­rej uczest­ni­czyło około 200 tysięcy osób.

Jak zawsze i tym razem, w trak­cie takiego pro­te­stu nie zabra­kło człon­ków NSZZ Solidarność PG SILESIA. Pierwsza grupa człon­ków Solidarności poja­wiła się w Warszawie już w pią­tek rano, była to grupa któ­rej zada­niem było zabez­pie­cze­nie mia­steczka namio­to­wego przed Sejmem, kon­kret­nie pil­no­wa­nie porządku w samym mia­steczku, jak rów­nież pil­no­wa­nie aby do środka nie prze­do­stał się nikt z zewnątrz. Mimo desz­czu i panu­ją­cego nocą zimna, grupa która poje­chała do Warszawy wyko­nała swoje obo­wiązki wzorowo.

O tym że swoje trudne zada­nie wyko­na­li­śmy dobrze, świad­czy fakt, że w sobotę w trak­cie głów­nej mani­fe­sta­cji orga­ni­za­to­rzy całego pro­te­stu powie­rzyli nam kie­ro­wa­nie jej prze­bie­giem na Rondzie De Gaulla. W miej­scu tym łączyli się mani­fe­stanci trzech cen­tral związ­ko­wych i to my w tym new­ral­gicz­nym miej­scu kie­ro­wa­li­śmy prze­bie­giem całej akcji.
W sobotę dołą­czyli do nas następni kole­dzy któ­rzy brali udział w mani­fe­sta­cji nio­sąc trans­pa­rent z napi­sem Solidarność PG Silesia.

Trzeba pod­kre­ślić iż mani­fe­sta­cja miała cha­rak­ter poko­jowy. Jedną z głów­nych atrak­cji był pomnik „ojca narodu’’ Donalda Tuska oraz cyrk z mał­pami Premiera.
Cała akcja była prze­pro­wa­dzona wzo­rowo, co pod­kre­ślają wszyst­kie media. Wszyscy pod­kre­ślają rów­nież wzo­rową pracę służb porząd­ko­wych w któ­rych człon­ko­wie NSZZ Solidarność przy PG SILESIA ode­grali zna­czącą rolę.

Dziękuję wszyst­kim któ­rzy w tych dniach byli w Warszawie i z tak wielką odpo­wie­dzial­no­ścią wyko­ny­wali swoje zada­nia.
Specjalne podzię­ko­wa­nia kie­ruje do nas rów­nież Kazimierz Grajcarek – Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, w trak­cie pro­te­stu odpo­wie­dzialny za bez­pie­czeń­stwo uczestników.

Prezydium
Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”
Przy PG SILESIA

Zobacz gale­rię zdjęć