Archiwa kategorii: Pisma do Prezesa Zarządu

Pismo do Prezesa i Rady Nadzorczej PG SILESIA

2012-02-25

Czechowice-Dziedzice, dnia 02 luty 2012 r.
Jiri Pastika
Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu
PG SILESIA

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA Sp. z o.o. mając na wzglę­dzie dobro pra­cow­ni­ków oraz ich rodzin, powo­łu­jąc się na zapisy Umowy Społecznej Rozdz.V art. 18 pkt 4 w brzmieniu:

  • Inwestor dekla­ruje, że w przy­padku koniecz­no­ści zatrud­nia­nia nowych pra­cow­ni­ków Pracodawca zapewni pierw­szeń­stwo w zatrud­nie­niu dla człon­ków rodzin Pracowników posia­da­ją­cych wyma­gane kwa­li­fi­ka­cje wyni­ka­jące z potrzeb Pracodawcy

Zwraca się o nie­zwłoczne udzie­le­nie pisem­nej odpo­wie­dzi na nastę­pu­jące pytania:

  1. Ile osób z jakimi kwa­li­fi­ka­cjami i na jakich sta­no­wi­skach zostało przy­ję­tych do PG SILESIA po 9 grud­nia 2010r z roz­bi­ciem na poszcze­gólne działy włącz­nie z administracją.
  2. Ile osób zatrud­nio­nych w tym okre­sie było człon­kami rodzin Pracowników.
Z powa­ża­niem

Rozdzielnik:

  • Rada Nadzorcza PG SILESIA
  • Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych Arkadiusz Kawecki

Pismo do Prezesa i Rady Nadzorczej PG SILESIA

2012-02-01

Czechowice-Dziedzice, dnia 02 luty 2012 r.


Jiri Pastika
Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu
PG SILESIA

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA Sp. z o.o. mając na wzglę­dzie dobro pra­cow­ni­ków oraz ich rodzin, powo­łu­jąc się na zapisy Umowy Społecznej Rozdz.V art. 18 pkt 4 w brzmieniu:

  • Inwestor dekla­ruje, że w przy­padku koniecz­no­ści zatrud­nia­nia nowych pra­cow­ni­ków Pracodawca zapewni pierw­szeń­stwo w zatrud­nie­niu dla człon­ków rodzin Pracowników posia­da­ją­cych wyma­gane kwa­li­fi­ka­cje wyni­ka­jące z potrzeb Pracodawcy

Zwraca się o nie­zwłoczne udzie­le­nie pisem­nej odpo­wie­dzi na nastę­pu­jące pytania:

  1. Ile osób z jakimi kwa­li­fi­ka­cjami i na jakich sta­no­wi­skach zostało przy­ję­tych do PG SILESIA po 9 grud­nia 2010r z roz­bi­ciem na poszcze­gólne działy włącz­nie z administracją.
  2. Ile osób zatrud­nio­nych w tym okre­sie było człon­kami rodzin Pracowników.
Z powa­ża­niem

 

 

Rozdzielnik:

  • Rada Nadzorcza PG SILESIA
  • Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych Arkadiusz Kawecki

Pismo do Prezesa Zarządu PG SILESIA Sp. z o.o.

2011-02-25

Sz.P.
Jiří Paštika
Prezes Zarządu
PGSILESIA” Sp. z o.o.

Szanowny Panie Prezesie

W imie­niu Komisji Zakładowej zwra­camy się z prośbą o spo­tka­nie któ­rego celem będzie moż­li­wość
zakupu węgla przez pra­cow­ni­ków Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA
Analizując załącz­nik nr 4 do ZUZP doty­czący ekwi­wa­lentu za depu­tat węglowy, jego walo­ry­za­cji oraz zgro­ma­dzone zapasy węgla na zwa­łach, uwa­żamy, ze nic nie stoi na prze­szko­dzie, aby nasi pra­cow­nicy mogli sko­rzy­stać z zakupu węgla na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach z naszej kopalni.
Sposób ich wyda­wa­nia oraz cena sor­ty­men­tów powinna być uzgod­niona mię­dzy stro­nami na w/w spo­tka­niu.
Mając na uwa­dze dobro naszych pra­cow­ni­ków pro­simy o spo­tka­nie w naj­bliż­szym wol­nym dla Pana terminie.