Miesięczne archiwum: Luty 2013

Kulig Wisła-Malinka 23–24 luty 2013r

Można śmiało powie­dzieć że orga­ni­za­to­rzy tego­rocz­nego kuligu mieli nosa. Dwa dni 23–24 luty to chyba ostatni week­end na któ­rym można było szu­so­wać saniami z zaprzę­giem kon­nym.
Wyjazd na kulig do miej­sco­wo­ści Wisła-Malinka zor­ga­ni­zo­wała zakła­dowa „Solidarność” przy PG SILESIA.

Baza nasza mie­ściła się w prze­pięk­nie poło­żo­nym pen­sjo­na­cie o jakże wymow­nej nazwie „UŚMIECH” i wła­śnie uśmiech gościł na twa­rzach 45 uczest­ni­ków tej dwu dnio­wej wspa­nia­łej imprezy! Czytaj całość ›

Spotkania informacyjne dla członków NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA

W związku z licz­nymi pyta­niami doty­czą­cymi ZUZP, Regulaminu Pracy czy ZFŚS, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy
PG SILESIA pra­gnie poin­for­mo­wać wszyst­kich człon­ków związku, o orga­ni­za­cji spo­tkań infor­ma­cyj­nych z niżej poda­nych tema­tów. Spotkania odby­wać się będą w sie­dzi­bie
K.Z. NSZZ „Solidarność” PG SILESIA.
Czytaj całość ›

Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

2013-02-08

30 stycz­nia w Ślą­skim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się pierw­sze roz­mowy przed­sta­wi­cieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z dele­ga­cją rzą­dową z wice­pre­mie­rem i mini­strem gospo­darki Januszem Piechocińskim oraz mini­strem pracy i poli­tyki spo­łecz­nej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W skład dele­ga­cji wcho­dzili też przed­sta­wi­ciele resor­tów: Skarbu Państwa i finan­sów.
Podczas spo­tka­nia strony usta­liły, że powsta­nie pięć zespo­łów robo­czych, które będą pra­co­wać nad pro­ble­mami przed­sta­wio­nymi w postu­la­tach MKPS. W skład tych zespo­łów obok przed­sta­wi­cieli rządu i eks­per­tów związ­ko­wych wejdą rów­nież przed­sta­wi­ciele pra­co­daw­ców.
Czytaj całość ›