Kulig Wisła-Malinka 23–24 luty 2013r

2013-02-26

A- A A+
20130223_162922

Można śmiało powie­dzieć że orga­ni­za­to­rzy tego­rocz­nego kuligu mieli nosa. Dwa dni 23–24 luty to chyba ostatni week­end na któ­rym można było szu­so­wać saniami z zaprzę­giem konnym.

Wyjazd na kulig do miej­sco­wo­ści Wisła-Malinka zor­ga­ni­zo­wała zakła­dowa „Solidarność” przy PG SILESIA. Baza nasza mie­ściła się w prze­pięk­nie poło­żo­nym pen­sjo­na­cie o jakże wymow­nej nazwie „UŚMIECH” i wła­śnie uśmiech gościł na twa­rzach 45 uczest­ni­ków tej dwu dnio­wej wspa­nia­łej imprezy!

Wyjechaliśmy z Czechowic-Dziedzic punk­tu­al­nie o godz. 15.00 i auto­ka­rem uda­li­śmy się bez­po­śred­nio na miej­sce roz­po­czę­cia kuligu. Po zaję­ciu miejsc w saniach i „odkrę­ce­niu” zgro­ma­dzo­nych zapa­sów, połą­czy­li­śmy nasz prze­jazd ze śpie­wem i bitwą na śnieżki z mija­ją­cymi nas saniami. Następnie uda­li­śmy się do „bacówki” gdzie zosta­li­śmy ugosz­czeni kieł­basą z ogni­ska, tra­dy­cyj­nym chle­bem ze smal­cem oraz „grzań­cem”. Po powro­cie do ośrodka cze­kała na nas uro­czy­sta „góral­ska” kola­cja a za drzwiami było już sły­chać roz­grze­wa­ją­cego się DJ. Zabawa taneczna roz­po­częła się zaraz po obfi­tym poczę­stunku i trwała do wcze­snych godzin ran­nych. Wyśmienite humory uczest­ni­ków i świetna muzyka oraz gościn­ność gospo­da­rzy spra­wiły że chcie­li­by­śmy wró­cić tam za rok. Dziękuję wszyst­kim któ­rzy spra­wili że zabawa i inte­gra­cja rodzin gór­ni­czych była taka wspaniała.

Zdjęcia z kuligu można obej­rzeć w gale­rii.

Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność„
przy PG SILESIA
Dariusz Dudek