Miesięczne archiwum: Marzec 2013

Życzenia świąteczne

2013-03-28

zyczenia
Niech Czas Wielkanocny utrzyma w mocy nasze marze­nia by wszyst­kie życze­nia oka­zały się do speł­nie­nia i aby nie zabra­kło nam wza­jem­nej życz­li­wo­ści aby­śmy przez życie kro­czyli w ludz­kiej godności.

I niech sym­bol Boskiego odro­dze­nia był i dla nas celem do spełnienia.

Wesołych Świąt

Zakończył się Strajk

2013-03-26

Pikietą na placu Chrobrego w Bielsku-Białej związ­kowcy z pod­be­skidz­kiej Solidarności poparli swo­ich kole­gów z regionu Śląsko-Dąbrowskiego, któ­rzy czyn­nie uczest­ni­czyli w ogło­szo­nym przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy, strajku gene­ral­nym. Pikietę roz­po­czął prze­wod­ni­czący regionu Marcin Tyrna a następ­nie głos zabrali zapro­szeni goście oraz posło­wie na czele z posłem-związkowcem z ramie­nia PIS-u Stanisławem Szwedem. Wszyscy mówili o igno­ran­cji rządu dot postu­la­tów związ­ko­wych oraz pro­po­no­wa­nymi przez rząd PO-PSL anty pra­cow­ni­czymi zmia­nami w Kodeksie Pracy. Nie zabra­kło rów­nież związ­kow­ców z PG SILESIA, któ­rzy wcze­śniej pro­te­sto­wali na torach na węźle cze­cho­wic­kim poma­ga­jąc w ten spo­sób kole­gom– kole­ja­rzom. Wcześniej na kopalni odbyła się Masówka gdzie poin­for­mo­wano załogę o powo­dach tak dra­stycz­nego pro­te­stu. Czytaj całość ›

PG SILESIA przeciwko budowie S1 w wariancie A

2013-03-25

W czwar­tek w sie­dzi­bie Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się spo­tka­nie doty­czące budowy drogi eks­pre­so­wej S1 w naszym regio­nie.
Na zapro­sze­nie pre­zesa PG Silesia Michala Heřmana w spo­tka­niu uczest­ni­czyli: sta­ro­sta biel­ski Andrzej Płonka, bur­mistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut wraz z zastępcą Pawłem Mrowcem, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, wójt Miedźnej Bogdan Taranowski oraz zarząd i kie­row­nic­two PG Silesia. Czytaj całość ›

Pikieta!

2013-03-19

Obserwujemy kolejne próby libe­ra­li­za­cji prze­pi­sów Kodeksu Pracy spro­wa­dza­jące się do zale­ga­li­zo­wa­nia nie­wol­ni­czego zatrud­nie­nia nawet po kil­ka­na­ście godzin dzien­nie bez dopłat za nad­go­dziny. Będzie to kolej­nym dra­stycz­nym ogra­ni­cze­niem praw pra­cow­ni­czych, wpro­wa­dzo­nym przez libe­ralną koali­cję rzą­dzącą PO-PSL pod kłam­li­wym hasłem walki z kry­zy­sem gospo­dar­czym i bez­ro­bo­ciem. Czytaj całość ›

Platforma Oburzonych”

2013-03-17

(16.03.2013) Przedstawiciele ok. 100 orga­ni­za­cji, sto­wa­rzy­szeń i związ­ków zawo­do­wych poja­wili się w połu­dnie w Sali BHP w Gdańsku. W sumie to ok. 350 osób.

Nie zabra­kło rów­nież dele­ga­cji z regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z przed­sta­wi­cie­lami PG SILESIA Dariuszem Dudkiem i Zdzisławem Pyką.

Platforma Oburzonych” w Sali BHP

(16.03.2013) Przedstawiciele ok. 100 orga­ni­za­cji, sto­wa­rzy­szeń i związ­ków zawo­do­wych poja­wili się w połu­dnie w Sali BHP w Gdańsku. W sumie to ok. 350 osób.

Nie zabra­kło rów­nież dele­ga­cji z regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z przed­sta­wi­cie­lami PG SILESIA Dariuszem Dudkiem i Zdzisławem Pyką.

Tylko w ubie­głym roku oby­wa­tele pod róż­nymi ini­cja­ty­wami zebrali ponad 4,5 mln pod­pi­sów, które albo nie zostały wzięte pod uwagę, albo po pierw­szym czy­ta­niu tra­fiły do sej­mo­wej zamra­żarki. „Platforma obu­rzo­nych” to spo­tka­nie róż­nych śro­do­wisk, sto­wa­rzy­szeń i ini­cja­tyw oby­wa­tel­skich, któ­rych aktyw­ność została zigno­ro­wana przez polityków.

- Te orga­ni­za­cje powstały dla­tego, że maja kon­kretne pro­blemy z obecną wła­dzą – powie­dział, otwie­ra­jąc spo­tka­nie, Piotr Duda, prze­wod­ni­czący NSZZ „Solidarność”. — Spotkaliśmy się, by poroz­ma­wiać o tych pro­ble­mach, jak im zara­dzić w naszej kocha­nej ojczyź­nie. Cieszę się, że histo­ryczna sala BHP znowu żyje — dodał. Czytaj całość ›