Pikieta!

2013-03-19

A- A A+
manifest

Obserwujemy kolejne próby libe­ra­li­za­cji prze­pi­sów Kodeksu Pracy spro­wa­dza­jące się do zale­ga­li­zo­wa­nia nie­wol­ni­czego zatrud­nie­nia nawet po kil­ka­na­ście godzin dzien­nie bez dopłat za nad­go­dziny. Będzie to kolej­nym dra­stycz­nym ogra­ni­cze­niem praw pra­cow­ni­czych, wpro­wa­dzo­nym przez libe­ralną koali­cję rzą­dzącą PO-PSL pod kłam­li­wym hasłem walki z kry­zy­sem gospo­dar­czym i bezrobociem.

W odpo­wie­dzi na te anty­pra­cow­ni­cze prak­tyki Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” — po kon­sul­ta­cji z zakła­do­wymi orga­ni­za­cjami związ­ko­wymi — posta­na­wia zorganizować

we wto­rek 26 marca 2013 roku o godz. 15.00
wiec pro­te­sta­cyjny na placu Chrobrego w Bielsku-Białej.

Będzie to wyraz naszego sprze­ciwu wobec poli­tyki rządu ekipy Donalda Tuska i nasza odpo­wiedz na próby wpro­wa­dze­nia anty­pra­cow­ni­czych zmian w Kodeksie Pracy. Jednocześnie pikieta ta będzie wyra­zem popar­cia związ­kow­ców z pod­be­skidz­kiej „Solidarności” dla akcji straj­ko­wej, prze­pro­wa­dzo­nej tego samego dnia w regio­nie Śląsko-Dąbrowskim.

Równocześnie wzy­wamy kra­jowe wła­dze NSZZ „Solidarność” by pod­jęły dal­sze zde­cy­do­wane dzia­ła­nia do strajku gene­ral­nego włącz­nie, jeśli koali­cja rzą­dząca PO-PSL nie zre­zy­gnuje z pla­nów wpro­wa­dze­nia anty­pra­cow­ni­czych zmian w Kodeksie Pracy.