Miesięczne archiwum: Luty 2014

Powstanie dokumentacja nowego wariantu przebiegu trasy S1 na Śląsku

2014-02-18

W naj­bliż­szych mie­sią­cach powsta­nie doku­men­ta­cja nowego wariantu prze­biegu trasy S1 Mysłowice-Bielsko-Biała. Dotychczasowe warianty zostały opro­te­sto­wane m.in. przez przed­się­bior­ców z branży gór­ni­czej. Czytaj całość ›

Magda Gluza — Fundacja

Prosimy człon­ków NSZZ Solidarność o prze­ka­za­nie 1% podatku na rzecz Magdaleny Gluza. Magda jest córką dłu­go­let­niego pra­cow­nika Kopalni Silesia, Adama Przemyka. Adam przez wiele lat był ratow­ni­kiem gór­ni­czym. Był rów­nież przez kilka kaden­cji człon­kiem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Adam bar­dzo czę­sto poma­gał ludziom w potrze­bie, wie­rzę w to że teraz my pomo­żemy jego córce.

Szczegółowe infor­ma­cje w załącz­niku Fundacja Sedeka — wer­sja elektroniczna

Walne zebranie delegatów NSZZ „Solidarność” przy PG SIELSIA w dniu 12.02.2014

2014-02-16

12 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA, które, w wyniku gło­so­wa­nia wyło­niło wła­dzę związku oraz dele­ga­tów na okres kaden­cji 2014–2018. Czytaj całość ›