Walne zebranie delegatów NSZZ „Solidarność” przy PG SIELSIA w dniu 12.02.2014

2014-02-16

A- A A+

12 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA, które, w wyniku gło­so­wa­nia wyło­niło wła­dzę związku oraz dele­ga­tów na okres kaden­cji 2014–2018.

Zebranie roz­po­częło się o godzi­nie 9.00 uro­czy­stym wnie­sie­niem pocztu sztan­da­ro­wego. Kolejno w wyniku gło­so­wa­nia wybrano Przewodniczącego Zakładowego Zebrania Delegatów, któ­rym jed­no­gło­śnie został powo­łany Kazimierz Grajcarek.

Sprawozdanie z dzia­łal­no­ści Komisji Zakładowej wygło­sił Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Dariusz Dudek, który w swoim prze­mó­wie­niu pod­su­mo­wał kaden­cję 2010–2014. Zebranie Delegatów zaszczy­cili rów­nież swoją obec­no­ścią liczni goście, Marcin Tyrna – Przewodniczący Zarządy Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, Jarosław Biegun Zastępca Przewodniczącego ZR Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, Stanisław Kłysz Zastępca Przewodniczącego Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego, Arkadiusz Kawecki Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych PG SILESIA. Nadzór nad wybo­rami spra­wo­wał czło­nek Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Jan Polak.
Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prze­słał na piśmie podzię­ko­wa­nia dla kole­gów i kole­ża­nek za pracę związ­kową oraz udział w mani­fe­sta­cjach orga­ni­zo­wa­nych przez związek.

Wyniki gło­so­wań przed­sta­wiają się nastę­pu­jąco:
1. Przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA na kaden­cje 2014–2018 ponow­nie został wybrany Dariusz Dudek.

2. Do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA na kaden­cję 2014–2018 zostali wybrani:
– Dudek Dariusz prze­wod­ni­czący KZ
– Babij Grzegorz z-ca prze­wod­ni­czą­cego KZ
– Pyka Zdzisław z-ca prze­wod­ni­czą­cego KZ
– Kozik Mateusz sekre­tarz KZ
– Kwaśny Krzysztof czło­nek KZ
– Furczyk Halina czło­nek KZ
– Furczyk Paweł czło­nek KZ
– Byrdy Adam czło­nek KZ
– Balcarek Ireneusz czło­nek KZ
– Gąsior Dariusz czło­nek KZ
– Łukasz Janusz czło­nek KZ
– Karpiński Sebastian czło­nek KZ
– Kluka Damian czło­nek KZ
– Kudzia Przemysław czło­nek KZ
– Matras Grzegorz czło­nek KZ
– Nowak Dariusz czło­nek KZ
– Pustelnik Rafał czło­nek KZ
– Pyjas Michał czło­nek KZ
– Staszczyk Stanisław czło­nek KZ
– Teliga Krzysztof czło­nek KZ

3. Do Komisji Rewizyjnej NSZZ ”Solidarność” przy PG SILESIA na kaden­cję 2014–2018 zostali wybrani:
– Wróbel Ewa
– Okruta Stanisław
– Donocik Stanisława
– Guz Zdzisław
– Szypuła Piotr
4. Na Walne Zebranie Delegatów Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:
– Dudek Dariusz
– Grajcarek Kazimierz
– Babij Grzegorz
– Pyka Zdzisław
– Kwaśny Krzysztof

5. Na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego zostali wybrani:
– Dudek Dariusz
– Grajcarek Kazimierz

6. Skład Prezydium Komisji Zakładowej:
– Dudek Dariusz
– Babij Grzegorz
– Pyka Zdzisław
– Kozik Mateusz
– Nowak Dariusz

Wszystkim wybra­nym oso­bom gra­tu­lu­jemy i życzymy owoc­nej pracy.