Miesięczne archiwum: Luty 2016

Kolejne ściany pójdą pod kombajn

2016-02-21

Kopalnia Czechowice-Dziedzice

Ostatnie lata nie sprzy­jają pro­du­cen­tom węgla kamien­nego w Polsce. Systematycznie spada zapo­trze­bo­wa­nie na ten suro­wiec. Najbardziej odczu­walne dla pro­du­cen­tów węgla są zwłasz­cza jego ceny, które z mie­siąca na mie­siąc szy­bują w dół. Te czyn­niki mają decy­du­jący wpływ na kon­dy­cję pol­skich spółek węglo­wych, także tych pry­wat­nych. Czytaj całość ›

Analiza ARP: rynek węgla nadal w głębokiej recesji

2016-02-14

Początek 2016 roku przy­niósł dal­sze spadki cen węgla we wszyst­kich mię­dzy­na­ro­do­wych ter­mi­na­lach węglo­wych; świa­towy rynek tego surowca wciąż jest w sta­nie głę­bo­kiej rece­sji — wynika z opra­co­wa­nia kato­wic­kiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Czytaj całość ›