Kolejne ściany pójdą pod kombajn

2016-02-21

A- A A+
Kopalnia Czechowice-Dziedzice

Ostatnie lata nie sprzy­jają pro­du­cen­tom węgla kamien­nego w Polsce. Systematycznie spada zapo­trze­bo­wa­nie na ten suro­wiec. Najbardziej odczu­walne dla pro­du­cen­tów węgla są zwłasz­cza jego ceny, które z mie­siąca na mie­siąc szy­bują w dół. Te czyn­niki mają decy­du­jący wpływ na kon­dy­cję pol­skich spółek węglo­wych, także tych prywatnych.

PG SILESIA, pry­watna kopal­nia węgla kamien­nego w Czechowicach-Dziedzicach, obcho­dziła nie­dawno pię­cio­le­cie dzia­łal­no­ści pod nowym szyl­dem. Nie było jed­nak tym razem spe­cjal­nych powo­dów do hucz­nego świę­to­wa­nia. Wszystkie bowiem dzia­ła­nia, które w ostat­nim cza­sie pod­jął rząd celem rato­wa­nia pań­stwo­wych kopalń, wpły­nęły nega­tyw­nie przede wszyst­kim na zasady zdro­wej kon­ku­ren­cji na rynku. To z kolei prze­ło­żyło się bez­po­śred­nio na kon­dy­cję pod­mio­tów pry­wat­nych, nie­ob­ję­tych pro­gra­mem wspar­cia rządowego.

- Mimo to PG SILESIA kon­ty­nu­uje reali­za­cję swo­ich zało­żeń biz­ne­so­wych. Już nie­długo zakoń­czą się prace zwią­zane z obcinką ściany 102 oraz 334. Przed pra­cow­ni­kami zatem nie­zwy­kle trudne i wyma­ga­jące zada­nie — prze­zbro­je­nie dwóch ścian w krót­kim odstę­pie czasu. Efektem tego wio­sną w PG SILESIA ma ruszyć wydo­by­cie z dwóch nowych ścian — 101, a następ­nie 161. Plany wydo­byw­cze na ten rok nie róż­nią się zna­cząco od tych z 2015 r. PG SILESIA przy­jęła zało­że­nie wydo­by­cia na pozio­mie ok. 1,7 mln t. czy­stego węgla. Średni postęp ściany ma wynieść 5 metrów, a prace przy­go­to­waw­cze zapla­no­wano na około 7 kilo­me­trów — wyli­cza Małgorzata Bajer, rzecz­niczka cze­cho­wic­kiej kopalni.

Końcówka ub.r. i począ­tek bie­żą­cego to dobry okres dla kopalni przede wszyst­kim ze względu na doce­nie­nie osią­gnięć spółki przez lokalne śro­do­wi­ska gospo­dar­cze. W grud­niu 2015 r. PG SILESIA otrzy­mała od cze­cho­wic­kich przed­się­bior­ców tytuł Superfirmy AD 2015, nato­miast w stycz­niu br. wyróż­niono ją Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji, przy­zna­wa­nym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. PG SILESIA została wyróż­niona przez kapi­tułę Złotym Laurem w kate­go­rii „Inwestycja zagra­niczna w Polsce” w szcze­gól­no­ści za bogatą tra­dy­cję gór­ni­czą, pro­wa­dze­nie eks­plo­ata­cji węgla kamien­nego od 110 lat, inwe­sto­wa­nie w naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia przy zacho­wa­niu naj­wyż­szych stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa pracy, zmo­der­ni­zo­wa­nie głę­bi­no­wej Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia” oraz wspie­ra­nie roz­woju lokal­nej społeczności.

- PG SILESIA jest pry­watną firmą, która w ciągu ostat­nich 5 lat prze­szła głę­boką restruk­tu­ry­za­cję. Dzięki ogro­mowi pracy i nie­zwy­kłego zaan­ga­żo­wa­nia pra­cow­ni­ków oraz strony spo­łecz­nej dzi­siaj jeste­śmy jedną z naj­lep­szych kopalń na Ślą­sku. Nasze wyniki ope­ra­cyjne sta­no­wią tego naj­lep­szy dowód. Z nie­ren­tow­nej i prze­zna­czo­nej do likwi­da­cji kopalni udało nam się stwo­rzyć nowo­cze­sne przed­się­bior­stwo, które sta­wia­jąc na naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne i przede wszyst­kim na bez­pie­czeń­stwo pracy, bie­rze aktywny udział także życiu spo­łecz­nym. Obecnie jeste­śmy naj­więk­szym pra­co­dawcą na Podbeskidziu — w ciągu 5 lat stwo­rzy­li­śmy około 1200 nowych miejsc pracy. I co ważne — dzia­łamy bez ani jed­nej zło­tówki dota­cji ze strony pań­stwa. W tym samym cza­sie my wpła­ci­li­śmy do budżetu pań­stwa setki milio­nów zło­tych w postaci róż­nych podat­ków, opłat śro­do­wi­sko­wych, eks­plo­ata­cyj­nych itd. Myślę, że to wła­śnie jest naj­więk­szy suk­ces PG SILESIA — naj­lep­sza efek­tyw­ność wśród ślą­skich kopalń bez pań­stwo­wego wspar­cia — pod­su­mo­wuje Michal Heřman, pre­zes zarządu PG SILESIA.

PG Silesia jest spółką zaj­mu­jącą się wydo­by­ciem węgla kamien­nego dzia­ła­jącą w połu­dnio­wej Polsce. Od 2012 r. pro­du­kuje węgiel kamienny prze­zna­czony głów­nie dla sek­tora ener­ge­tycz­nego, ale rów­nież spe­cy­ficzne rodzaje węgla kamien­nego do sprze­daży deta­licz­nej. Oprócz węgla kamien­nego PG SILESIA sprze­daje gaz kopal­niany, kamień do celów budow­la­nych, a także dostar­cza roz­wią­zań w zakre­sie eko­lo­gicz­nego skła­do­wa­nia mine­ra­łów ener­ge­tycz­nych, popiołu i pyłów dymnicowych.

W swo­jej filo­zo­fii PG SILESIA dąży do cią­głego roz­woju oraz utrzy­my­wa­nia part­ner­skich rela­cji ze wszyst­kimi kon­tra­hen­tami. Spółka sta­wia przede wszyst­kim na wysoką jakość usług i mate­ria­łów, ale także na pro­fe­sjo­na­lizm i doświad­cze­nie firm, z któ­rymi współpracuje.

Materiał pocho­dzi ze strony: http://www.nettg.pl/