Miesięczne archiwum: Listopad 2011

Ubezpieczenia zdrowotne

2011-11-25

NSZZ „Solidarność” infor­muje że ist­nieje moż­li­wość ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego – OPIEKA MEDYCZNA.

Ubezpieczenie zdro­wotne w warian­cie gru­po­wym to naj­wy­god­niej­szy spo­sób, by kom­plek­sowo zadbać o zdro­wie swoje i swo­jej rodziny, to rów­nież niż­sza składka.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

 • pełna pod­sta­wowa opieka zdro­wotna (lekarz rodzinny, pedia­tra, internista)
 • 17 leka­rzy spe­cja­li­stów (kar­dio­log, oku­li­sta, der­ma­to­log, gine­ko­log, aler­go­log, chi­rurg ogólny i naczy­niowy, orto­peda, uro­log, oto­la­ryn­go­log, gastro­log, endo­kry­no­log, pul­mo­no­log, nefro­log, reu­ma­to­log, neu­ro­log, diabetolog)
 • pod­sta­wowe i spe­cja­li­styczne bada­nia diagnostyczne
 • zabiegi ambu­la­to­ryjne
 • wizyty domowe
 • kon­sul­tant medyczny w szpitalu
 • opieka sto­ma­to­lo­giczna

GWARANTOWANE TERMINY ŚWIADCZEŃ:

 • lekarz rodzinny, inter­ni­sta, pedia­tra – do 2 dni roboczych
 • leka­rze 17 innych spe­cjal­no­ści – do 5 dni roboczych
 • kon­sul­tant szpi­talny – do 24 godzin
 • wizyty domowe – w godzi­nach otwar­cia pla­cówki medycznej
 • pomoc doraźna w pla­cówce – natychmiast
 • zabiegi ambu­la­to­ryjne – w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni

Cena:

 • wariant KOMFORT –30.00 PLN
 • wariant KOMFORT PLUS – 45.00 PLN

Zapisy w sie­dzi­bie NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PG SILESIA

PDFZobacz załącz­nik do wnio­sku o zawar­cie umów Opieki Medycznej for­ma­cie .pdf

Atrakcyjne oferty ubezpieczeniowe

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA ofe­ruje za pośred­nic­twem swo­jego przed­sta­wi­ciela atrak­cyjne oferty ubez­pie­cze­niowe. Ubezpieczenia komu­ni­ka­cyjne, ubez­pie­cze­nia miesz­kań i domów oraz ubez­pie­cze­nia zdro­wotne. Duże zniżki dla człon­ków związku! Współpracujemy z firmą GENERALI oraz PZU– Życie. Poniżej poda­jemy kon­takt mailowy z naszym przedstawicielem:

www.ubezpieczenia-bestwina.vacau.com

Bezpłatny wstęp na basen, oraz karnety wędkarskie

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA infor­muje, że posiada bez­płatne kar­nety dla człon­ków związku, upo­waż­nia­jące do wstępu na basen MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarnośc” przy PG SILESIA infor­muje, że posiada bez­płatne karty węd­kar­skie które mogą wypo­ży­czyć człon­ko­wie związku upo­waż­nia­jące do połowy ryb na akwe­nach „Kopalniok”, „Kozi” i zbior­niki reten­cyjne „Rudołtowice”.
Zapisy na wypo­ży­cze­nie kart w sie­dzi­bie związku.

Tekst Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy-Zdzisława Pyka

2011-11-23

Nazywam się Zdzisław Pyka, jestem Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy. Reprezentuję związki zawo­dowe i wszyst­kim pra­cow­ni­ków w kwe­stii Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Moim celem jest sys­te­ma­tyczna poprawa stanu bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy, inte­re­suje mnie rów­nież poprawa kom­fortu pracy. Czytaj całość ›