Tekst Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy-Zdzisława Pyka

2011-11-23

A- A A+

Nazywam się Zdzisław Pyka, jestem Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy. Reprezentuję związki zawo­dowe i wszyst­kim pra­cow­ni­ków w kwe­stii Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Moim celem jest sys­te­ma­tyczna poprawa stanu bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy, inte­re­suje mnie rów­nież poprawa kom­fortu pracy.

Bardzo się cie­szę że na łamach naszej gazetki NEWSilesia będę miał moż­li­wość dzie­le­nia się z Wami infor­ma­cjami, jak rów­nież i naj­now­szymi wdro­że­niami z zakresu BHP. Większość z Nas pamięta jak kopal­nia wyglą­dała jesz­cze rok temu. Pracowaliśmy wtedy na gra­nicy bez­pie­czeń­stwa i tylko dzięki doświad­cze­niu i facho­wo­ści załogi prze­brnę­li­śmy szczę­śli­wie przez ten naj­trud­niej­szy dla kopalni okres. Od czasu prze­ję­cia kopalni przez spółkę PG SILESIA, zmie­niło się bar­dzo wiele na korzyść i dzi­siaj jeste­śmy w zupeł­nie innym miej­scu. Nie zna­czy to oczy­wi­ście że bez­pie­czeń­stwo jest już na takim pozio­mie, że nie może być lepiej. Zdaję sobie sprawę że do zro­bie­nia jest jesz­cze bar­dzo wiele. Kierunek który firma sobie wyty­czyła, to zna­czy bez­pie­czeń­stwo pra­cow­ni­ków jest kwe­stia nad­rzędną jest jak naj­bar­dziej słuszny i dobrze rokuje na przy­szłość. Przecież zdro­wie i życie ludz­kie nie mają ceny. W insty­tu­cjach nad­zo­ru­ją­cych gór­nic­two, Silesię już postrzega się jako robiącą ogromne postępy rów­nież w tej dzie­dzi­nie. Coraz wię­cej mówi się o roz­wią­za­niach które są u Nas sto­so­wane. Wierzę w to że w nie­da­le­kiej przy­szło­ści Nasza Kopalnia sta­nie się lide­rem w dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwa, nie tylko wśród kopalń węgla, ale wśród wszyst­kich kopalń w Polsce. Kopalnia Silesia naj­bar­dziej bez­pieczna i jed­no­cze­śnie wyzna­cza­jąca stan­dardy bez­pie­czeń­stwa dla innych — to jest Mój cel. Jestem prze­ko­nany że jest to rów­nież cel Zarządu i Dyrekcji Przedsiębiorstwa. Wielu z Nas pamięta prze­cież rok 1998 kiedy to „Silesia” zdo­była pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie na naj­bez­piecz­niej­szą kopal­nię w Polsce.

Wracając jed­nak do teraź­niej­szo­ści trudno nie zauwa­żyć zmian popra­wia­ją­cych nie tylko bez­pie­czeń­stwo, ale i kom­fort pracy. Pierwszym zna­czą­cym sygna­łem że Firma prio­ry­te­towo trak­tuje bez­pie­czeń­stwo były prace na prze­ko­pie wschod­nim poz.VI. Wymienione zostało toro­wi­sko, prze­kop został odwod­niony i osu­szony. Dzięki tym pra­com zna­cząco zre­du­ko­wano moż­li­wość pośli­zgnię­cia się i upadku pra­cow­ni­ków. Przypomnę że wła­śnie pośli­zgnię­cie się było naj­częst­szą przy­czyną wypad­ków w roku poprzed­nim. Bardzo waż­nym ele­men­tem popra­wia­ją­cym bez­pie­czeń­stwo było przy­wró­ce­nie jazdy ludzi. W tym celu kopal­nia zaku­piła nowe wozy oso­bowe. Został rów­nież wymie­niony tabor loko­mo­ty­wowy. W miej­sce wysłu­żo­nych, pra­cu­ją­cych w „Silesii” od 1984 roku loko­mo­tyw LDS100, zaku­piono nowo­cze­sne maszyny Ferrit. Maszyny te nie tylko popra­wiły bez­pie­czeń­stwo emi­tu­jąc mniej tlen­ków do powie­trza kopal­nia­nego, ale w znaczny spo­sób popra­wiły kom­fort pracy maszynistów.

Bardzo waż­nym ele­men­tem popra­wia­ją­cym bez­pie­czeń­stwo jest wpro­wa­dze­nie ubrań z ele­men­tami odbla­sko­wymi. Na kopalni panuje coraz więk­szy „ruch”, a w miarę postępu prac będzie jesz­cze więk­szy. W rejo­nach gdzie pro­wa­dzone są roboty przy­go­to­waw­cze, z coraz więk­szą inten­syw­no­ścią odbywa się trans­port mate­ria­łów, zarówno loko­mo­ty­wowy jak i kolej­kami pod­wie­sza­nymi. Nie wszyst­kie miej­sca gdzie pro­wa­dzony jest trans­port są oświe­tlone. Właśnie w ciem­nych nie oświe­tlo­nych wyro­bi­skach trudno dostrzec pra­cu­ją­cych gór­ni­ków ubra­nych w ciemne ubra­nia. Elementy odbla­skowe nie­po­rów­ny­wal­nie popra­wiają widocz­ność dając moż­li­wość wcze­śniej­szej reak­cji kie­rowcy loko­mo­tywy bądź kolejki. Chcę zwró­cić uwagę na to, że duża ilość wypad­ków przy pracy ma miej­sce wła­śnie na dro­gach prze­wo­zo­wych i przy trans­por­cie. Wprowadzenie ubrań z ele­men­tami odbla­sko­wymi zostało bar­dzo pozy­tyw­nie oce­nione w Urzędzie Górniczym, jako dzia­ła­nie znacz­nie popra­wia­jące bez­pie­czeń­stwo. W tej chwili pro­wa­dzone są dzia­ła­nia aby rów­nież w innych kopal­niach takie ubra­nia zostały wpro­wa­dzone. Mamy więc pierw­szy przy­kład gdzie sta­jemy się wzo­rem dla innych.

Bardzo waż­nym ele­men­tem popra­wia­ją­cym kom­fort pracy będzie remont łaźni gór­ni­czych który roz­pocz­nie się już niedługo.

O tym i o następ­nych kro­kach pod­ję­tych w kie­runku poprawy bez­pie­czeń­stwa będę Was infor­mo­wał na bie­żąco w następ­nych wyda­niach NEWSilesia.