Archiwa kategorii: Wydarzenia regionalne

Zawody wędkarskie 2013 rostrzygnięte

2013-05-13

Kolejne zawody węd­kar­skie o Puchar Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA już za nami.

11 maja 2013r punk­tu­al­nie o godz 8.00 na sta­wie „Kozi” w Czechowicach-Dziedzicach, roz­po­częły się zawody węd­kar­skie orga­ni­zo­wane przez Komisje Zakładową NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA. Czytaj całość ›

Wygrana Solidarności w sądzie Pracy

2013-04-17

wygrana rozprawa

Dzisiaj w sądzie Pracy w Pszczynie odbyły się dwie roz­prawy sądowe doty­czące zwol­nień pra­cow­ni­ków przez PG SILESIA za zbyt „dłu­gie” prze­by­wa­nie na zwol­nie­niu lekar­skim tzw. L4, czym według pra­co­dawcy zdez­or­ga­ni­zo­wało to pracę w oddziele i spo­wo­do­wało u innych potrzebę pracy w godzi­nach nadliczbowych.

Pierwszą roz­prawę WYGRALIŚMY a sąd ogło­sił już wyrok. Druga sprawa jest w toku z uwagi na brak zaświad­czeń z ZUS-u. Jesteśmy jed­nak dobrej myśli! Dziękujemy naszym praw­ni­kom i oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w tę roz­prawę. To nie­wąt­pliwy suk­ces kopal­nia­nej Solidarności. Oby tak dalej…

Zawody wędkarskie 2013

11 maja 2013r. Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie SILESIA orga­ni­zuje Zawody Wędkarskie przy Kozim Stawie.
Zawody roz­po­czy­nają się o godzi­nie 8:00 i trwają do godziny 12:00
Zbiórka uczest­ni­ków o godzi­nie 7:00 w Rybaczówce przy sta­wie „Kozi”.

Zapisy w Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność do 9 maja 2013r.