Udany dzień dziecka

2013-06-14

A- A A+
Dzień dziecka - Solidarność przy PG Silesia

W dniu 8 czerwca 2013r o godz 8.00, wyru­szyła wycieczka orga­ni­zo­wana przez Komisje Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG SILESIA w ramach obcho­dów Dnia Dziecka.

Tradycyjnie, Jura Krakowsko-Częstochowska przy­wi­tała nas piękną pogodą i wspa­nia­łymi wido­kami. Naszą wyprawę roz­po­czę­li­śmy od zwie­dza­nia Góry Birów, gdzie prze­wod­nik opro­wa­dza­jący grupę opo­wia­dał o jej histo­rii, pra­cach arche­olo­gicz­nych oraz życiu i zwy­cza­jach ludzi tam osiedlonych.

Punktem doce­lo­wym obcho­dów Dnia Dziecka było pięk­nie poło­żone gospo­dar­stwo agro­tu­ry­styczne w miej­sco­wo­ści Kiełkowice. Po przy­jeź­dzie na miej­sce zje­dli­śmy wspólny obiad. Następnie roz­po­czę­li­śmy liczne kon­ku­ren­cje i zabawy. Ku ucie­sze dzie­cia­ków, do wspól­nych zabaw dołą­czyli rów­nież rodzice. Podczas imprezy ple­ne­ro­wej uśmiech nie zni­kał z twa­rzy naszych pociech a roz­grzane emo­cje ostu­dziły uko­chane przez dzieci lody. Pieczenie kieł­ba­sek, oraz wrę­cze­nie pamiąt­ko­wych dyplo­mów i upo­min­ków zakoń­czyło ten rado­sny dzień. Uśmiech dzie­cia­ków był dla nas wszyst­kich naj­lep­szym dowo­dem, że ten wyjazd można zali­czyć do uda­nych. Z utę­sk­nie­niem cze­kamy już na następne przy­szło­roczne obchody święta naszych pociech.

zdję­cia można zoba­czyć w gale­rii.