Wygrana Solidarności w sądzie Pracy

2013-04-17

A- A A+
wygrana rozprawa

Dzisiaj w sądzie Pracy w Pszczynie odbyły się dwie roz­prawy sądowe doty­czące zwol­nień pra­cow­ni­ków przez PG SILESIA za zbyt „dłu­gie” prze­by­wa­nie na zwol­nie­niu lekar­skim tzw. L4, czym według pra­co­dawcy zdez­or­ga­ni­zo­wało to pracę w oddziele i spo­wo­do­wało u innych potrzebę pracy w godzi­nach nadliczbowych.

Pierwszą roz­prawę WYGRALIŚMY a sąd ogło­sił już wyrok. Druga sprawa jest w toku z uwagi na brak zaświad­czeń z ZUS-u. Jesteśmy jed­nak dobrej myśli! Dziękujemy naszym praw­ni­kom i oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w tę roz­prawę. To nie­wąt­pliwy suk­ces kopal­nia­nej Solidarności. Oby tak dalej…