Zawody wędkarskie 2013 rostrzygnięte

2013-05-13

A- A A+

Kolejne zawody węd­kar­skie o Puchar Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA już za nami.

11 maja 2013r punk­tu­al­nie o godz 8.00 na sta­wie „Kozi” w Czechowicach-Dziedzicach, roz­po­częły się zawody węd­kar­skie orga­ni­zo­wane przez Komisje Zakładową NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA.Choć aura tego dnia nie sprzy­jała, to kolejny raz oka­zało się że węd­ka­rzy nic nie odstra­szy. W cza­sie cztero godzin­nej rywa­li­za­cji uczest­nicy prze­cho­dzili praw­dziwą huś­tawkę pogody. Związkowcy z Solidarności potwier­dzili wyso­kie umie­jęt­no­ści, co chwilę łowiąc kolejne ryby, do sia­tek wkła­dano amury, kar­pie, lesz­cze, pło­cie, ukleje. Zwyciezcą tego­rocz­nych zawo­dów o Puchar Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA oka­zał się kolega Marcin Michałek z wyni­kiem 3550g, na dru­gim miej­scu upla­so­wał się kolega Mirosław Sudoł 3200g a trzeci był kolega Bronisław Gola z wyni­kiem 2560g.

W imie­niu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” dzie­ku­jemy wszyst­kim uczest­ni­kom za wspa­niałą rywa­li­za­cje, oraz Zarządowi Górniczego Stowarzyszenia Wędkarskiego „SILESIA” za udo­stęp­nie­nie akwenu i pomoc w orga­ni­za­cji zawodów.

Wyniki :
1 miej­sce– Marcin Michałek — 3550g
2 miej­sce– Mirosław Sudoł — 3200g
3 miej­sce– Bronisław Gola — 2560g
4 miej­sce– Roman Pajak — 2490g
5 miej­sce– Stanisław Miszczyk — 2320g
6 miejsce-Sławomir Hulbój — 1820g
7 miejsce-Marek Cieślik — 1630g
8 miej­sce– Elżbieta Szwarcenberg — 1450g
9 miej­sce– Daniel Sasak — 1240g
10 miej­sce– Paweł Wilkiewicz –960g

Zobacz gale­rię zdjęć z zawo­dów wędkarskich