Magda Gluza — Fundacja

2014-02-18

A- A A+

Prosimy człon­ków NSZZ Solidarność o prze­ka­za­nie 1% podatku na rzecz Magdaleny Gluza. Magda jest córką dłu­go­let­niego pra­cow­nika Kopalni Silesia, Adama Przemyka. Adam przez wiele lat był ratow­ni­kiem gór­ni­czym. Był rów­nież przez kilka kaden­cji człon­kiem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Adam bar­dzo czę­sto poma­gał ludziom w potrze­bie, wie­rzę w to że teraz my pomo­żemy jego córce.

Szczegółowe infor­ma­cje w załącz­niku Fundacja Sedeka — wer­sja elektroniczna