PG SILESIA przeciwko budowie S1 w wariancie A

2013-03-25

A- A A+

W czwar­tek w sie­dzi­bie Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się spo­tka­nie doty­czące budowy drogi eks­pre­so­wej S1 w naszym regio­nie.
Na zapro­sze­nie pre­zesa PG Silesia Michala Heřmana w spo­tka­niu uczest­ni­czyli: sta­ro­sta biel­ski Andrzej Płonka, bur­mistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut wraz z zastępcą Pawłem Mrowcem, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, wójt Miedźnej Bogdan Taranowski oraz zarząd i kie­row­nic­two PG Silesia.

Zdaniem firmy wydo­byw­czej budowa drogi S1 w warian­cie A (przez Miedźną i Bestwinę) nega­tyw­nie wpły­nie na dzia­łal­ność eks­plo­ata­cyjną kopalni Silesia. Tym samym spółka dołą­czyła do zebra­nych prze­ciw­ni­ków budowy według tego planu. Podobne zda­nie mieli samo­rzą­dowcy, któ­rzy wyra­żali popar­cie dla innego wariantu — C przez powiat bieruńsko-lędziński.

Kolejne spo­tka­nie wszyst­kich stron zapla­no­wano na kwie­cień. Wówczas pod­pi­sane ma zostać wspólne sta­no­wi­sko wło­da­rzy wszyst­kich gmin i powia­tów poło­żo­nych na tra­sie prze­biegu drogi eks­pre­so­wej w warian­cie „A”. Będzie ono wyra­żało popar­cie wariantu „C” przy zde­cy­do­wa­nym sprze­ci­wie wobec budowy drogi eks­pre­so­wej S1 w warian­cie „A”.