Strajk

2013-03-14

A- A A+
strajk

Okazało się, że roz­mowy z rzą­dem (14 marca) Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno Strajkowy oce­nił nega­tyw­nie. Na tyle, że posta­no­wił, iż 26 marca od 6.00 do 10.00 prze­pro­wa­dzony zosta­nie soli­dar­no­ściowy strajk gene­ralny na Górnym Ślą­sku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

Śląsko-dąbrowska Solidarność podała na swo­jej stro­nie internetowej:

Po fia­sku dzi­siej­szych roz­mów z dele­ga­cją rzą­dową Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy pro­kla­mo­wał akcję straj­kową w regio­nie. Strajk gene­ralny odbę­dzie się 26 marca w godzi­nach od 6.00 do 10.00. Jednocześnie MKPS zapo­wie­dział, że jeżeli rzad wycofa się ze zmian w Kodeksie pracy akcja straj­kowa zosta­nie zawieszona.”.

Taki obrót rze­czy był roz­wa­żany przez związ­kow­ców. W poło­wie nego­cja­cji wice­pre­mier Janusz Piechociński, pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, nie podał takiej moż­li­wo­ści biegu wyda­rzeń. W kulu­aro­wych roz­mo­wach rów­nież wśród związ­kow­ców nie pobrzmie­wała taka zde­cy­do­wana skłon­ność do zra­dy­ka­li­zo­wa­nia protestu.

Być może u pod­łoża decy­zji legło także i to, że strona rzą­dowa sta­now­czo nie zga­dzała się na pro­po­zy­cje związ­kowe doty­czące tzw. eme­ry­tur pomo­sto­wych, bo twier­dziła, że budżet pań­stwa takich zmian nie udźwignie.

Zgodnie z pra­wem strajk można prze­pro­wa­dzić w pięć dni po ogło­sze­niu decy­zji o jego podjęciu.