Zakończył się Strajk

2013-03-26

A- A A+
strajk9

Pikietą na placu Chrobrego w Bielsku-Białej związ­kowcy z pod­be­skidz­kiej Solidarności poparli swo­ich kole­gów z regionu Śląsko-Dąbrowskiego, któ­rzy czyn­nie uczest­ni­czyli w ogło­szo­nym przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy, strajku gene­ral­nym. Pikietę roz­po­czął prze­wod­ni­czący regionu Marcin Tyrna a następ­nie głos zabrali zapro­szeni goście oraz posło­wie na czele z posłem-związkowcem z ramie­nia PIS-u Stanisławem Szwedem. Wszyscy mówili o igno­ran­cji rządu dot postu­la­tów związ­ko­wych oraz pro­po­no­wa­nymi przez rząd PO-PSL anty pra­cow­ni­czymi zmia­nami w Kodeksie Pracy. Nie zabra­kło rów­nież związ­kow­ców z PG SILESIA, któ­rzy wcze­śniej pro­te­sto­wali na torach na węźle cze­cho­wic­kim poma­ga­jąc w ten spo­sób kole­gom– kole­ja­rzom. Wcześniej na kopalni odbyła się Masówka gdzie poin­for­mo­wano załogę o powo­dach tak dra­stycz­nego protestu.

Zakończył się gene­ralny strajk soli­dar­no­ściowy na Ślą­sku. Kopalnie węgla kamien­nego nie fedro­wały przez dwie godziny, naj­czę­ściej od godziny 6. do 8. — Pracownicy dołowi w zna­ko­mi­tej więk­szo­ści wzięli udział w strajku. Na dół zje­chały jedy­nie służby zabez­pie­cza­jące, i to też nie zawsze w takiej licz­bie, jakiej ocze­ki­wali pra­co­dawcy — poin­for­mo­wał szef gór­ni­czej „Solidarności” Jarosław Grzesik.
Do czte­ro­go­dzin­nej akcji przy­stą­piło nie­spełna 85 tysięcy pra­cow­ni­ków nie­mal wszyst­kich branż, od komu­ni­ka­cji miej­skiej poczy­na­jąc, gdzie pro­test roz­po­czął się o godzi­nie 3.15. Chodziło o to, by w moż­li­wie nie­wiel­kim stop­niu utrud­nić życie miesz­kań­com regionu. Z tego samego względu kole­ja­rze wstrzy­mali ruch pocią­gów od 8. do 10., po poran­nym szczy­cie. Ostatecznie na tory nie wyje­chało 105 pocią­gów, w tym 18 pocią­gów Intercity, oraz 120 auto­bu­sów komu­ni­ka­cji miej­skiej i 65 tramwajów.

Strajk odbył się rów­nież w 160 pla­ców­kach oświa­to­wych na tere­nie woje­wódz­twa ślą­skiego. W prze­wa­ża­ją­cej czę­ści były to szkoły, a w znacz­nie mniej­szej — żłobki i przedszkola.

To nie koniec pro­te­stów a tylko ich początek.…

Dziękuję do zobaczenia

Dariusz Dudek

[nggal­lery id=23]