Czas na Podsumowanie 2012 roku

2013-02-16

A- A A+
2012


Drodzy Pracownicy,

Nowy Rok to czas pod­su­mo­wań dzia­łal­no­ści Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy PG SILESIA w roku 2012r.
Działania naszego związku sku­piły się na naj­waż­niej­szych aspek­tach w któ­rych Pracownik jest naj­waż­niej­szy, a więc :

 • nego­cja­cje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz Regulaminu Pracy
 • usta­la­nie Szczegółowych Zasad Organizacji i Finansowania Działalności Socjalnej.
 • spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • dzia­łal­no­ści wewnątrz związ­ko­wej (szkolenia)
 • dzia­łal­no­ści sportowo-rekreacyjnej dla człon­ków związku
 • spraw bie­żą­cych

ZUZP oraz Regulamin Pracy

Jak wszyst­kim wia­domo, roko­wa­nia doty­czące wpro­wa­dze­nia ZUZP oraz zmiana Regulaminu Pracy roz­po­częły się w stycz­niu 2011r.
Główną rolę w tych roko­wa­niach ode­grali przed­sta­wi­ciele NSZZ Solidarność bio­rąc na sie­bie cię­żar pro­wa­dze­nia tych nego­cja­cji. Dzięki temu zacho­wa­li­śmy wiele przy­wi­le­jów które obo­wią­zy­wały dotych­czas, mamy tu na myśli m in:

 • 7,5 godz dobowy czas pracy pod ziemia,
 • depu­tat węglowy wypła­cany w for­mie ekwi­wa­lentu pieniężnego,
 • Nagroda Barbórkowa plus dodat­kowy odpis na Fundusz Socjalny umoż­li­wia­jący wyda­nie bonów towa­ro­wych pra­cow­ni­kom z oka­zji Barbórki,
 • Jubileusze,
 • dodat­kowy urlop tzw urlop „zielony”
 • oraz wiele innych dodatków
 • został także wpro­wa­dzony doda­tek z tytułu uciąż­li­wo­ści pracy w sobotę i niedzielę ,
 • Nagroda z zysku.

Dzięki temu, ze NSZZ Solidarność jest naj­więk­szym i naj­pręż­niej­szym związ­kiem zawo­do­wym, mogli­śmy sko­rzy­stać z pomocy działu praw­nego który znaj­duje się w naszych struk­tu­rach, umoż­li­wiło nam to pod­ję­cie rów­no­rzęd­nej i mery­to­rycz­nej dys­ku­sji z naszym pra­co­dawcą.
Wszystkie te dzia­ła­nia, dopro­wa­dziły do pod­pi­sa­nia w lipcu 2012r nowego zakła­do­wego układu zbio­ro­wego pracy oraz regu­la­minu pracy .

Szczegółowe Zasady Organizacji i Finansowania Działalności Socjalnej.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność zazna­czyli rów­nież swój udział w pra­cach Komisji Socjalnej. Na wnio­sek naszych człon­ków w Komisji zostały wpro­wa­dzone nowe ele­menty które dotych­czas nie obowiązywały ;

 • Bony żyw­no­ściowe z oka­zji Świąt Wielkanocnych,
 • Paczki żyw­no­ściowe z oka­zji Świąt Bożego Narodzenia,
 • Zostały rów­nież przy­jęte zasady roz­dy­spo­no­wa­nia środków
 • (odpis dodat­kowy) na bony towa­rowe z oka­zji Barbórki

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Przedstawiciele NSZZ Solidarność brali czynny udział w pra­cach komi­sji bez­pie­czeń­stwa . Uczestniczyliśmy repre­zen­tu­jąc swo­ich człon­ków związku w posie­dze­niach komi­sji kole­gial­nej. Doprowadziliśmy do zmiany jako­ści dostar­cza­nych ubrań i środ­ków ochrony oso­bi­stej. Za pośred­nic­twem ZSIP doko­ny­wa­li­śmy prze­glądu sta­no­wisk pracy i na bie­żącą reago­wa­li­śmy na zgła­szane pro­blemy. Jako jedyni związ­kowcy zjeż­dżamy na dół kopalni!

Działalność wewnątrz związ­kowa (szkolenia )

Aby móc sku­tecz­nie i mery­to­rycz­nie roz­ma­wiać z pra­co­dawcą nie­odzow­nym ele­men­tem każ­dego związ­kowca są szko­le­nia. Dlatego też, NSZZ Solidarność w 2012r prze­pro­wa­dziła sze­reg szko­leń dla człon­ków związku.
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG SILESIA brała czynny udział w szko­le­niach wysy­ła­jąc rów­nież swo­ich przed­sta­wi­cieli na szko­le­nie sym­po­zja i panele tema­tyczne.
Nasi mło­dzi związ­kowcy uczest­ni­czyli w szko­le­niach o róż­no­ra­kiej tema­tyce, byli obecni na zaję­ciach z Rozwoju związku, spra­wach ogól­no­związ­ko­wych oraz pod­staw nego­cja­cji.
Przy Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność został utwo­rzone Forum Młodych. Oczywiście nasi mło­dzi związ­kowcy biorą tam czynny udział.

Działalność Sportowo-Rekreacyjna

W roku 2012 Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność prze­pro­wa­dziła sze­reg imprez, zaczę­li­śmy w mie­siącu stycz­niu organizując,

 • Rodzinny Wyjazd Na Narty do Istebnej,
 • luty, Dwudniowy Kulig
 • marzec, upo­minki z oka­zji Dnia Kobiet
 • maj, Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność przy PG SILESIA
 • czer­wiec, Wyjazd Dzieci na Jurę Krakowsko-Częstochowską z oka­zji Dnia Dziecka,
 • czer­wiec, Członkowie Naszego Związku Uczestniczyli w Festynie Rodzinnym orga­ni­zo­wa­nym przez Zarząd Regionu NSZZ Solidarność.
 • sier­pień, obchody 110-lecia KWK Silesia, człon­kom związku w trak­cie obcho­dów zostały ufun­do­wane przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność przy PG SILESIA posiłki, napoje oraz zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy lote­rię gdzie główną nagrodą był week­en­dowy pobyt w górach.
 • wrze­sień, Turniej Piłki noż­nej o Puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność
 • przy PG SILESIA
 • wrze­sień, Wyjazd na Grzyby,
 • wrze­sień, uczest­nic­two naszych człon­ków w Zawodach Wędkarskich o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność
 • listo­pad, wyjazd dru­żyny NSZZ Solidarność przy PG SILESIA na Turniej Piłkarski o Puchar Kazimierza Zachnika do Jaworzna
 • gru­dzień, Biesiada Górnicza

Bieżąca dzia­łal­ność

 • Na wnio­sek NSZZ Solidarność została uru­cho­miona pre­fe­ren­cyjna sprze­daż węgla dla pra­cow­ni­ków PG SILESIA
 • Doprowadziliśmy do zry­czał­to­wa­nej zapłaty za wszyst­kie godziny wyni­ka­jące ze wcze­śniej­szych zjaz­dów załogi.
 • Wiele człon­ków związku sko­rzy­stało z bez­płat­nych porad praw­nych udzie­la­nych przez naszych praw­ni­ków związ­ko­wych dot życia zawo­do­wego jak i prywatnego
 • Otoczyliśmy opieką rodzinę tra­gicz­nie zmar­łego naszego kolegi jak rów­nież naszych człon­ków związku któ­rzy ule­gli wypad­kom w pracy.

Nie zabra­kło nas rów­nież w sze­regu róż­no­ra­kich mani­fe­sta­cjach i pikiet orga­ni­zo­wa­nych tak przez Zarząd Regionu Podbeskidzie jak i Komisję Krajową naszego związku. Nie spo­sób ich wszyst­kich wymie­niać ale dzię­ku­jemy tym wszyst­kim któ­rzy zna­leźli czas i siłę, aby wspie­rać nasze dzia­ła­nia i wal­czyć o przy­słu­gu­jące nam prawa.

Za Komisję Zakładową
NSZZ „Solidarność”
przy PG SILESIA
Dariusz Dudek