Czas na Podsumowanie 2012 roku

2013-02-16

A- A A+


Drodzy Pracownicy,

Nowy Rok to czas podsumowań działalności Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy PG SILESIA w roku 2012r.
Działania naszego związku skupiły się na najważniejszych aspektach w których Pracownik jest najważniejszy, a więc :

 • negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz Regulaminu Pracy
 • ustalanie Szczegółowych Zasad Organizacji i Finansowania Działalności Socjalnej.
 • spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • działalności wewnątrz związkowej (szkolenia)
 • działalności sportowo-rekreacyjnej dla członków związku
 • spraw bieżących

ZUZP oraz Regulamin Pracy

Jak wszystkim wiadomo, rokowania dotyczące wprowadzenia ZUZP oraz zmiana Regulaminu Pracy rozpoczęły się w styczniu 2011r.
Główną rolę w tych rokowaniach odegrali przedstawiciele NSZZ Solidarność biorąc na siebie ciężar prowadzenia tych negocjacji. Dzięki temu zachowaliśmy wiele przywilejów które obowiązywały dotychczas, mamy tu na myśli m in:

 • 7,5 godz dobowy czas pracy pod ziemia,
 • deputat węglowy wypłacany w formie ekwiwalentu pieniężnego,
 • Nagroda Barbórkowa plus dodatkowy odpis na Fundusz Socjalny umożliwiający wydanie bonów towarowych pracownikom z okazji Barbórki,
 • Jubileusze,
 • dodatkowy urlop tzw urlop „zielony”
 • oraz wiele innych dodatków
 • został także wprowadzony dodatek z tytułu uciążliwości pracy w sobotę i niedzielę ,
 • Nagroda z zysku.

Dzięki temu, ze NSZZ Solidarność jest największym i najprężniejszym związkiem zawodowym, mogliśmy skorzystać z pomocy działu prawnego który znajduje się w naszych strukturach, umożliwiło nam to podjęcie równorzędnej i merytorycznej dyskusji z naszym pracodawcą.
Wszystkie te działania, doprowadziły do podpisania w lipcu 2012r nowego zakładowego układu zbiorowego pracy oraz regulaminu pracy .

Szczegółowe Zasady Organizacji i Finansowania Działalności Socjalnej.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność zaznaczyli również swój udział w pracach Komisji Socjalnej. Na wniosek naszych członków w Komisji zostały wprowadzone nowe elementy które dotychczas nie obowiązywały ;

 • Bony żywnościowe z okazji Świąt Wielkanocnych,
 • Paczki żywnościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 • Zostały również przyjęte zasady rozdysponowania środków
 • (odpis dodatkowy) na bony towarowe z okazji Barbórki

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Przedstawiciele NSZZ Solidarność brali czynny udział w pracach komisji bezpieczeństwa . Uczestniczyliśmy reprezentując swoich członków związku w posiedzeniach komisji kolegialnej. Doprowadziliśmy do zmiany jakości dostarczanych ubrań i środków ochrony osobistej. Za pośrednictwem ZSIP dokonywaliśmy przeglądu stanowisk pracy i na bieżącą reagowaliśmy na zgłaszane problemy. Jako jedyni związkowcy zjeżdżamy na dół kopalni!

Działalność wewnątrz związkowa (szkolenia )

Aby móc skutecznie i merytorycznie rozmawiać z pracodawcą nieodzownym elementem każdego związkowca są szkolenia. Dlatego też, NSZZ Solidarność w 2012r przeprowadziła szereg szkoleń dla członków związku.
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG SILESIA brała czynny udział w szkoleniach wysyłając również swoich przedstawicieli na szkolenie sympozja i panele tematyczne.
Nasi młodzi związkowcy uczestniczyli w szkoleniach o różnorakiej tematyce, byli obecni na zajęciach z Rozwoju związku, sprawach ogólnozwiązkowych oraz podstaw negocjacji.
Przy Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność został utworzone Forum Młodych. Oczywiście nasi młodzi związkowcy biorą tam czynny udział.

Działalność Sportowo-Rekreacyjna

W roku 2012 Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przeprowadziła szereg imprez, zaczęliśmy w miesiącu styczniu organizując,

 • Rodzinny Wyjazd Na Narty do Istebnej,
 • luty, Dwudniowy Kulig
 • marzec, upominki z okazji Dnia Kobiet
 • maj, Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność przy PG SILESIA
 • czerwiec, Wyjazd Dzieci na Jurę Krakowsko-Częstochowską z okazji Dnia Dziecka,
 • czerwiec, Członkowie Naszego Związku Uczestniczyli w Festynie Rodzinnym organizowanym przez Zarząd Regionu NSZZ Solidarność.
 • sierpień, obchody 110-lecia KWK Silesia, członkom związku w trakcie obchodów zostały ufundowane przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność przy PG SILESIA posiłki, napoje oraz zorganizowaliśmy loterię gdzie główną nagrodą był weekendowy pobyt w górach.
 • wrzesień, Turniej Piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność
 • przy PG SILESIA
 • wrzesień, Wyjazd na Grzyby,
 • wrzesień, uczestnictwo naszych członków w Zawodach Wędkarskich o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność
 • listopad, wyjazd drużyny NSZZ Solidarność przy PG SILESIA na Turniej Piłkarski o Puchar Kazimierza Zachnika do Jaworzna
 • grudzień, Biesiada Górnicza

Bieżąca działalność

 • Na wniosek NSZZ Solidarność została uruchomiona preferencyjna sprzedaż węgla dla pracowników PG SILESIA
 • Doprowadziliśmy do zryczałtowanej zapłaty za wszystkie godziny wynikające ze wcześniejszych zjazdów załogi.
 • Wiele członków związku skorzystało z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez naszych prawników związkowych dot życia zawodowego jak i prywatnego
 • Otoczyliśmy opieką rodzinę tragicznie zmarłego naszego kolegi jak również naszych członków związku którzy ulegli wypadkom w pracy.

Nie zabrakło nas również w szeregu różnorakich manifestacjach i pikiet organizowanych tak przez Zarząd Regionu Podbeskidzie jak i Komisję Krajową naszego związku. Nie sposób ich wszystkich wymieniać ale dziękujemy tym wszystkim którzy znaleźli czas i siłę, aby wspierać nasze działania i walczyć o przysługujące nam prawa.

Za Komisję Zakładową
NSZZ „Solidarność”
przy PG SILESIA
Dariusz Dudek