Spotkania informacyjne dla członków NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA

2013-02-16

A- A A+


W związku z licz­nymi pyta­niami doty­czą­cymi ZUZP, Regulaminu Pracy czy ZFŚS, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy
PG SILESIA pra­gnie poin­for­mo­wać wszyst­kich człon­ków związku, o orga­ni­za­cji spo­tkań infor­ma­cyj­nych z niżej poda­nych tema­tów. Spotkania odby­wać się będą w sie­dzi­bie
K.Z. NSZZ „Solidarność” PG SILESIA.

Prosimy wszyst­kich chęt­nych udzia­łem w spo­tka­niu o potwier­dze­nie przy­by­cia na dany ter­min, mak­sy­malna ilość uczest­ni­ków na jedno spo­tka­nie 15 osób.

Tematami spo­tkań będą :

  • Zakładowy Fundusz Świad­czeń Socjalnych
  • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
  • Regulamin Pracy
  • Zakładowa Społeczna Inspekcja Pracy

Harmonogram spo­tkań ;

  • 06 marzec.2013r w godz. 14:30 – 16:30
  • 03 kwie­cień 2013r w godz 14:30 – 16:30
  • 08 maj 2013r w godz 14:30 – 16:30

Harmonogram kolej­nych spo­tkań podamy w kolej­nym terminie.

Serdecznie Zapraszamy