Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

2013-02-08

A- A A+


Ustalenia pod­jęte pod­czas prac tych zespo­łów będą oma­wiane w trak­cie zapla­no­wa­nego na 11 marca ple­nar­nego posie­dze­nia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z udzia­łem dele­ga­cji rzą­do­wej. Będą one zara­zem pod­stawą do spo­rzą­dze­nia pod­czas tych roz­mów pro­to­kołu uzgod­nień lub roz­bież­no­ści.
MKPS przed­sta­wił nastę­pu­jące pro­po­zy­cje zespo­łów robo­czych:
1. Zespół robo­czy ds. prze­my­słu i rynku pracy
2. Zespół robo­czy ds. sta­bil­nego zatrud­nie­nia
3. Zespół robo­czy ds. służby zdro­wia
4. Zespół robo­czy ds. eme­ry­tur
5. Zespół robo­czy ds. oświaty

Skład oso­bowy tych grup robo­czych zosta­nie usta­lony dnia 6 lutego 2013 roku. Koordynatorem prac tych zespo­łów jest woje­woda ślą­ski Zygmunt Łukasz­czyk.
Ustalenia zawarte pod­czas spo­tka­nia 30 stycz­nia nie mają wpływu na przy­jęty wcze­śniej har­mo­no­gram refe­ren­dum straj­ko­wego. Trwają gło­so­wa­nia m.in. w służ­bie zdro­wia, w oświa­cie, w zakła­dach moto­ry­za­cyj­nych oraz w zakła­dach nie­zrze­szo­nych
w bran­żo­wych struk­tu­rach związ­ko­wych. Zgodnie z pla­nem refe­ren­dum zakoń­czy się 20 lutego gło­so­wa­niem w zakła­dach zaple­cza gór­ni­czego. To, czy doj­dzie do gene­ral­nego strajku, czy też nie, zależy od efek­tów prac zespo­łów i wyni­ków roz­mów w cza­sie WKDS 11 marca.

W imie­niu MKPS — Dominik Kolorz

Dominik Kolorz
Przewodniczący Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność„
Region Śląsko-Dąbrowski
40–286 Katowice, ul. Floriana 7
tel./fax: 32 253 73 73
e-mail: d.kolorz@solidarnosckatowice.pl
www.solidarnosckatowice.pl
NIP: 634–21-97–569
REGON: 271778531
KRS 0000059630 Dz. I rubr. 3, poz. 22