Apel o zbieranie podpisów!

2013-09-24

A- A A+
manifestacja-warszawa-017


Koleżanki i Koledzy!
Manifestacja poka­zała nie tylko naszą siłę i deter­mi­na­cję, ale rów­nież – a może przede wszyst­kim – ogromne popar­cie i zaufa­nie spo­łe­czeń­stwa, które ocze­kuje zmian. To poka­zuje, że „Solidarność” i pozo­stałe związki zawo­dowe są dzi­siaj jedyną realną siłą zdolną do prze­ciw­sta­wie­nia się złej poli­tyce pro­wa­dzo­nej w Warszawie na ulicy Wiejskiej. To duże zobo­wią­za­nie. Nie wolno nam go zawieść.

Podczas finału akcji „Dość lek­ce­wa­że­nia spo­łe­czeń­stwa” 14 wrze­śnia ogło­si­li­śmy na Placu Zamkowym, że będziemy zbie­rać pod­pisy pod pety­cją o skró­ce­nie kaden­cji Sejmu, potocz­nie nazy­waną też pety­cją o samo­roz­wią­za­nie Sejmu. Nadszedł czas, aby z całą mocą uru­cho­mić tę akcję.

Petycja z for­mal­nego punktu widze­nia nie ma mocy praw­nej. To zna­czy, że nie jest dla posłów wią­żąca. Ale jeśli uda nam się zna­czącą liczbę pod­pi­sów, poli­tycy nie będą mogli zigno­ro­wać tego głosu. Dlatego warto zaan­ga­żo­wać się w to przed­się­wzię­cie, bo będzie to ważny śro­dek naci­sku na wła­dzę, która prę­dzej czy póź­niej musi zacząć słu­chać swo­ich obywateli.

Zwracam się do wszyst­kich struk­tur naszego Związku, naszych sym­pa­ty­ków, do orga­ni­za­cji, sto­wa­rzy­szeń, ini­cja­tyw oby­wa­tel­skich oraz do wszyst­kich, któ­rzy chcą
zmiany obec­nej wła­dzy, o popar­cie naszej akcji. Petycję z listą na pod­pisy można pobrać z naszej inter­ne­to­wej strony głów­nej (link poni­żej) w for­mie elek­tro­nicz­nej lub bez­po­śred­nio w Zarządach Regionów NSZZ „Solidarność”.

Oryginalne listy z pod­pi­sami należy prze­ka­zy­wać do poszcze­gól­nych regio­nów lub bez­po­śred­nio do Komisji Krajowej (lista adre­sowa i lista na pod­pisy na stro­nie:
http://www.solidarnosc.org.pl/zbieramy-podpisy.html

Ze związ­ko­wym pozdrowieniem

Apel-o-zbieranie-podpisów