PG Silesia: rozmowy o wariancie hybrydowym drogi S1

2013-09-17

A- A A+
PG Silesia


Dariusz Dudek z Silesii Walczącej oraz Ewa Tomala-Borucka z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poru­szali kwe­stie pla­no­wa­nej inwe­sty­cji od strony społecznej.

Z ini­cja­tywy wice­wo­je­wody ślą­skiego Piotra Spyry w pierw­szej poło­wie wrze­śnia odbyło się spo­tka­nie doty­czące wariantu H drogi S1. Zaproszeni, m.in Dariusz Dudek z Silesii Walczącej oraz Ewa Tomala-Borucka z GDDKiA, poru­szali kwe­stie pla­no­wa­nej inwe­sty­cji od strony społecznej.

Dariusz Dudek już wcze­śniej spo­tkał się z wice­wo­je­wodą ślą­skim w celu omó­wie­nia zagro­żeń, jakie dla PG Silesia może nieść wariant A drogi S1.

Wicewojewoda Piotr Spyra zło­żył wów­czas dekla­ra­cję wspar­cia dzia­łań Silesii Walczącej w poszu­ki­wa­niu opty­mal­nego roz­wią­za­nia oraz w roz­mo­wach z GDDKiA, czego efek­tem jest wrze­śniowe spo­tka­nie z inwestorem.

- Ze strony PG Silesia wyszła pro­po­zy­cja idei wariantu alter­na­tyw­nego drogi S1 — mówi Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Komitetu Społecznego Silesia Walcząca. — W naszej oce­nie łączy ona inte­resy przed­się­biorstw gór­ni­czych, spo­łeczne czy śro­do­wi­skowe. Ale zda­jemy sobie sprawę, że osta­teczny wybór, jak ma prze­bie­gać ta droga jest nie­zwy­kle trudny. Dlatego konieczne są dal­sze mery­to­ryczne roz­mowy z udzia­łem wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych. Cieszy nas, że GDDKiA jest otwarta na ten proces.

W trak­cie spo­tka­nia w Ślą­skim Urzędzie Wojewódzkim ideę wariantu hybry­do­wego oprócz dyrek­tor Ewy Tomali-Boruckiej oraz Silesii Walczącej oma­wiali rów­nież przed­sta­wi­ciele sto­wa­rzy­sze­nia Meritum. Opracowanie idei wariantu hybry­do­wego zostało ofi­cjal­nie prze­słane do zain­te­re­so­wa­nych gmin, woje­wody ślą­skiego czy dyrek­cji kopalni Brzeszcze. Wszystkie strony pozy­tyw­nie pod­cho­dzą do nowej kon­cep­cji prze­biegu drogi S1.