Zakładowy układ zbiorowy pracy

2013-01-25

A- A A+

Związki zawo­dowe z Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach pod­pi­sały z zarzą­dem spółki nowy zakła­dowy układ zbio­rowy pracy dla pra­cow­ni­ków kopalni. Jak mówi Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący zakła­do­wej Solidarności, układ zawiera nowo­cze­sne roz­wią­za­nia w zakre­sie zatrud­nia­nia i wyna­gra­dza­nia pracowników.

- Jesteśmy bar­dzo zado­wo­leni, bo w ukła­dzie zapi­sane zostały jasne kry­te­ria drogi awansu zawo­do­wego, połą­czone z ade­kwat­nym wyna­gro­dze­niem, czyli za dobrą pracę będą godne zarobki. W ZUZP zawarty też został kon­kretny zapis, doty­czący rocz­nej wypłaty nagrody z zysku dla pra­cow­ni­ków. Cieszy nas też fakt, że ZUZP gwa­ran­tuje, iż człon­ko­wie rodzin pra­cow­ni­ków będą mieli pierw­szeń­stwo w zatrud­nie­niu w kopalni – pod­kre­śla szef zakła­do­wej „S”.

Dudek infor­muje, że nowy ZUZP strony two­rzyły od pod­staw, nie wzo­ru­jąc się na żad­nym innym ukła­dzie funk­cjo­nu­ją­cym w branży gór­ni­czej. – Dzięki temu powstał ZUZP na miarę XXI wieku, zgodny z ocze­ki­wa­niami pra­cow­ni­ków. Zapisy w nim zawarte sza­nują ich god­ność, gwa­ran­tują godziwą płacę i pro­mują jej efek­tyw­ność. W ZUZP ogromny nacisk poło­ży­li­śmy rów­nież na poprawę bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy, bo chcemy, by nasza kopal­nia była naj­bez­piecz­niej­sza w Polsce – dodaje prze­wod­ni­czący Solidarności w PG „Silesia”.

Układ prze­ka­zany został do Państwowej Inspekcji Pracy w dniu pod­pi­sa­nia, czyli 19 lipca. – Zgodnie z usta­le­niami z zarzą­dem PG „Silesia” nowy ZUZP wej­dzie w życie od 1 wrze­śnia. Wtedy też auto­ma­tycz­nie prze­staną obo­wią­zy­wać zapisy “sta­rego” układu oraz umowa spo­łeczna pod­pi­sana w grud­niu 2010 roku, oprócz zawar­tych w niej zapi­sów doty­czą­cych gwa­ran­cji zatrud­nie­nia – infor­muje przewodniczący.

Negocjacje nad nowym ukła­dem zbio­ro­wym pracy dla pra­cow­ni­ków PG „Silesia” roz­po­częły się w grud­niu 2010 roku, tuż po sprze­daży kopalni cze­skiemu inwe­sto­rowi stra­te­gicz­nemu – fir­mie Energetický a průmy­slový hol­ding (EPH). To w ogrom­nej mie­rze zasługa zakła­do­wej Solidarności, która z deter­mi­na­cją zmie­rzała do rato­wa­nia przed likwi­da­cją kopalni nie­ren­tow­nej dla Kompanii Węglowej. Po dwóch nie­uda­nych pró­bach jej sprze­daży przez Kompanię związ­kowcy, nie chcąc dopu­ścić do zala­nia zakładu, sku­tecz­nie prze­ko­nali załogę do utwo­rze­nia spółki pra­cow­ni­czej na bazie majątku kopalni. Spółka została zare­je­stro­wana w 2010 roku pod nazwą Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia. Zasoby cze­cho­wic­kiej kopalni prze­kra­czają 500 milio­nów ton węgla niskosiarkowego.